Sociológia

Štúdium sociológie je jednoodborové a bakalárske štúdium trvá 3 roky. Absolventi bakalárskeho štúdia sociológie môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu sociológie v trvaní 2 rokov a po jeho úspešnom skončení sa môžu prihlásiť na internú alebo externú formu doktorandského štúdia sociológie. 

Bakalárske štúdium sociológie poskytuje najmä poznatky a zručnosti z oblasti sociológie (sociologickej teórie, dejín a metód sociologického výskumu), ktoré sú doplnené o základné poznatky z príbuzných vedných disciplín (napr. demografia, ekonómia, filozofia, logika a metodológia vedy, politológia, sociálna psychológia a psychológia, štatistika) a štúdia cudzích jazykov. Pre lepšie uplatnenie po štúdiu sa absolventi učia poznatky aplikovať v analytickej, výskumnej či prieskumnej praxi. Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodružstvom na ceste k porozumeniu konania jednotlivcov a mechanizmov fungovania ľudskej spoločnosti, má však aj praktickú stránku. Môže ponúknuť vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne sociálne problémy a prispieť k hľadaniu spôsobov ich riešenia.

Bakalárska práca v odbore sociológia má charakter vlastného výskumu. Absolvent/ka ňou preukazuje schopnosť zvládnuť vymedzený výskumný problém, projektovať a uskutočniť sociologický výskum a interpretovať jeho zistenia. Štátna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

I keď je vyučovacím jazykom slovenčina, nevyhnutným predpokladom na štúdium je znalosť anglického jazyka. Vďaka využívaniu najnovších publikácií zo zahraničia študenti získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Súčasťou štúdia je aj ovládanie moderných informačných technológií, vrátane štatistických softvérov na spracovanie a analýzu dát. Počas štúdia majú študenti možnosť vybrať si zo študijných pobytov v zahraničí a získať praktické skúsenosti  prostredníctvom stáží vo verejných a súkromných inštitúciách na Slovensku.Uplatnenie absolventov

Študenti 1. stupňa študijného  odboru sociológia sú pripravovaní na to, aby zvládli skúmanie sociálnych javov, analýzu aktuálnych sociálnych problémov a spracovanie výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Získajú schopnosť aplikovať poznatky v praxi, a to tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore (prieskum trhu, marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Základom úspechu na trhu práce je potom schopnosť získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým dostupných štatistických zdrojov. Štúdium teda ponúka nielen zaujímavé poznávacie obzory, ale aj široké príležitosti uplatnenia, od reklamných a výskumných agentúr, cez organizácie zamerané na regionálny rozvoj, oblasť personálneho riadenia, sociálnu oblasť až po vedecké a výskumné inštitúcie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

Od uchádzačky a uchádzača o štúdium sociológie očakávame najmä záujem o spoločenské javy a sociálne problémy, schopnosť kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (primárne angličtina). Profilovým predmetom na strednej škole a dobrým základom pre štúdium sociológie je dejepis a náuka o spoločnosti. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program sociológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje