Sociálne služby a poradenstvo

Uplatnenie absolventov

- sociálno - právny poradca 
(úrady práce sociálnych vecí a rodiny, komerčná sféra, tretí sektor...)

- sociálny kurátor

(odbory sociálnych vecí a rodiny v orgánoch samosprávy –poradenstvo pri výchove detí a odporúčania  súdom pri rozhodnutí o ďalšej výchove detí...)

- špecializovaný personálny poradca

(úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personálne agentúry...)

- ergoterapeut

(edukačné a reedukačné zariadenia, domovy sociálnych služieb...)

- pracovník na strednom stupni riadenia

(ústavy a zariadenia sociálnych služieb, detské domovy, domovy dôchodcov, inštitúcie azylového typu)

 

Absolvent ovláda teóriu a prax sociálnych služieb a poradenstva, teóriu sociálnej politiky, úlohy štátnej správy, samosprávnych orgánov, neštátnych a neziskových organizácií v sociálnej oblasti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.Doplňujúce informácie

 

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)
- výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy
- základné vedomosti z anglického jazyka a  ruského/nemeckého  jazykaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude  uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2020 - 31.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Bibiána Arvayová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 09.09.2019 10:48

Upozorniť na neaktuálne údaje