Sociálne služby a poradenstvo

Profil absolventa/odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci: štátnej správy: úrady; samosprávy: sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov; tretieho sektora: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.

Je pripravený  pre výkon:

 • základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách, ktoré sa zameriavajú na jeho poskytovanie;
 • sociálnej prevencie;
 • práce s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti;
 • organizovania a realizácie rozličných druhov, foriem sociálnych služieb a odborných činností – tak ako ich vymedzuje legislatíva;
 • organizovania a realizovania voľnočasových aktivít a činnostných terapií;
 • ďalších činností v rámci kompetencií, ktoré ustanovuje legislatíva.

Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch a iných), ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ. Podrobné informácie tuDoplňujúce informácie

Náležitosti prihlášky pre bakalárske študijné programy

v akademickom roku 2019/2020

Prihláška na štúdium a jej náležitosti

• Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.

• Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami:

1. vlastnoručne podpísaný životopis,

2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie        uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom          spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri     elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v   banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú         akceptované

3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole:

 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník strednej školy (známky potvrdí škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy;
 • uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku
  v predchádzajúcom období, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., 3., 4. ročník             strednej školy a výsledky maturitnej skúšky (známky nemusí potvrdiť škola) a priloží overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

4. odporúčame priložiť overené fotokópie dokladov o aktivitách na strednej škole alebo ďalších aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, certifikáty a pod.),

5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:

 • uchádzač o študijný program Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť priloží potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program
 • uchádzač o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme priloží potvrdenie o zdravotníckej praxi a ukončenom zdravotníckom vzdelávaní podľa špeciálnych podmienok pre prijatie zverejnených na web sídle FSVaZ

6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické       potreby v prihláške príslušným potvrdením.

Uchádzač bude do 30. apríla 2018 informovaný o zaevidovaní prihlášky, termínoch konania talentovej skúšky (Urgentná zdravotná starostlivosť) a v prípade uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2016, o termíne pre doručenie overenej fotokópie maturitného vysvedčenia.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia:

Pri výbere uchádzačov bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, výsledky štúdia na strednej škole a aktivity.

Poradovník prijatých uchádzačov bude zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy a mimoškolských aktivít nasledovne:

II. kritérium: Maturita(ústna forma internej časti) – posudzované budú predmety Slovenský jazyk a literatúra a Anglický jazyk. V prípade že uchádzač neabsolvoval maturitu z uvedených predmetov, budú posudzované ďalšie predmety maturitnej skúšky v takomto poradí Francúzsky jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk. Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Anglický jazyk alebo Nemecký jazyk.

III. kritérium: uchádzači, ktorí maturovali v r. 2008 a skôr - Celkový prospech z predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník – posudzované budú predmety Slovenský jazyk a literatúra a Anglický jazyk. V prípade že uchádzač neabsolvoval uvedené predmety, budú posudzované ďalšie predmety v takomto poradí Francúzsky jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk. Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Všeobecné študijné predpoklady.

IV. kritérium: Aktivity: •účasť na SOČ/olympiáde - školské kolo 3 body •účasť na SOČ/olympiáde - okresne/krajské kolo 5 bodov •účasť na SOČ/olympiáde - celoslovenské kolo 10 bodov •absolvovaný Sociálno-psychologický výcvik - min. 30 hod. 10 bodov •dobrovoľníctvo - min. v rozsahu 50 hod. alebo účasť na mobilitách v zahraničí počas štúdia na strednej škole 10 bodov •štátna skúška z Cudzieho jazyka 10 bodov

Pozn.: body za SOČ/olympiádu sa nespočítavajú. Počet bodov vyjadruje max. hodnotu pridelených bodov za danú aktivitu. . Uchádzač musí doložiť hodnoverný doklad o absolvovaní aktivity (overená fotokópia originálu). Aktivity posudzuje prijímacia komisia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2019/2020 je v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo odpustená. • Deň otvorených dverí

  21.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku         30,00 €
- za elektronickú prihlášku      25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
  Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Adam Šurába – asuraba@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 10.09.2019 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje