Sociálna práca

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo realizovať sociálnu prácu, súčasťou ktorej je aj  poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci určenej  všetkým  skupinám  obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej práce a sociálnych služieb.  

Študijné programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby poskytovali príležitosť pre získanie teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej práce v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe a supervízie. V štúdiu sa kladie dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho profesionálneho rozvoja. 

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu.  Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich absolventov pre výkon sociálnej práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej a riadiacej činnosti so zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre  vedecko-výskumnú prácu v tejto oblasti. 

 Uplatnenie absolventov

Absolventi nášho študijného programu sociálna práca (Bc., Mgr.) majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach a inštitúciách, ktoré pôsobia v rezortoch:

 • ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ministerstva školstva,
 • ministerstva zdravotníctva,
 • ministerstva vnútra,
 • ministerstva spravodlivosti,
 • a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR a podobne.

Hlavným ťažiskom  uplatnenia absolventov študijného programu sociálna práca  je priama prax realizovaná:

 • priamo v teréne,
 • v organizáciách  štátnej správy a samosprávy,
 • v neziskových organizáciách, ktoré realizujú sociálnu prácu a sociálne služby.

Absolventi  študijného programu sociálna práca  majú možnosť uplatniť sa v nasledovných inštitúciách:

 • detské domovy,
 • zariadenia pre seniorov,
 • reedukačné domovy,
 • azylové domy,
 • krízové centrá,
 • resocializačné zariadenia,
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ústavy pre výkon trestu odňatia slobody,
 • komunitné centrá a nízkoprahové centrá,
 • zdravotnícke  zariadenia – nemocnice, kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia.

http://fzsp.truni.sk/magisterske-studijne-programyDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole 

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - sociálna práca

- overené fotokópie výsledkov Bc. štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)

Elektronická prihláška musí byť doložená prihláškou v printovej podobe s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2022 - 08.07.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  08.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • dodatok k diplomu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 650 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:25

Upozorniť na neaktuálne údaje