Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

 Doktorandský študijný program pripravuje budúcich absolventov tak, aby boli schopní navrhovať a uskutočňovať inovačný a kvalitný výskum v kontexte medzinárodného výskumu v odbore sociálna práca. V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i aktuálnych trendoch, filozofických koncepciách a teóriách sociálnej práce, spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu, pričom dôraz je kladený aj na presah jednotlivých vedeckých disciplín a z toho vyplývajúci interdisciplinárny aspekt. Študent získa široké odborné vedomosti z študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a kreovania nových poznatkov v oblasti sociálnej práce.
Absolvent doktorandského študijného programu v odbore sociálna práca sa vyznačuje kritickým, divergentným a analytickým myslením, ktoré aplikuje počas výskumnej práce, pedagogickej činnosti, ale i v spoločnosti ako takej. Vie stanoviť výskumné ciele, dokáže formulovať hypotézy a výskumné otázky, zvoliť konkrétne vedecké metódy výskumu, adekvátne a erudovane interpretovať výsledky, komparovať ich s inými výskumami a prezentovať vedeckovýskumnú činnosť s jasnou argumentáciou pred vedeckou, odbornou i laickou komunitou na Slovensku i v zahraničí. Na základe vlastných výskumných zistení je schopný navrhnúť a implementovať nové výskumné alebo praktické postupy v danej oblasti a koordinovať tímovú výskumnú prácu.
V súlade so Štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 sa absolvent môže uplatniť v nasledovných pozíciách:
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
2310003 Odborný asistent vysokej školy
2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2635013 Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

2635014 Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
2635015 Špecialista na rovnosť príležitostí
2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inováciíVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna práca, ako aj absolvent súvisiacich študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený vedeckou radou. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený vedeckou radou. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom.Doplňujúce informácie

Uchádzači, ktorí ukončili 2. stupeň štúdia v akademickom roku 20021/2022 a skôr, pošlú spolu s prihláškou všetky potrebné prílohy.
Uchádzači, ktorí budú končiť 2. stupeň štúdia v akademickom roku 2022/2023 doložia všetky potrebné prílohy okrem dokladov o ukončení 2. stupňa vzdelania ( diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) – tieto doklady doložia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Prílohy k prihláške:

1. Životopis
2. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie vo výške 40,-€
3. overené doklady o ukončení 2. stupňa vzdelania – diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu (týka sa uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2021/2022 a skôr
uchádzači, ktorí budú končiť 2. stupeň štúdia v akademickom roku
2022/2023 doložia potvrdenie o návšteve školy a výpis výsledkov
štúdia za uzatvorené obdobie
4. projekt k téme dizertačnej práce
5. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
6. Doplnenie údaju z akého cudzieho jazyka bude uchádzač absolvovať jazykovú skúškuPodmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave. Ak chce takýto študent študovať v slovenskom jazyku, musí preukázať jeho znalosť pri obhajobe svojho výskumného zámeru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška pozostáva z :

a) Písomnej skúšky Jazykových kompetencií (práca s odborným cudzojazyčným textom)- tvorí 0-20% celkového hodnotenia – max. 60 bodov

b) Písomného návrhu projektu výskumu (0- 40%) – max 40 bodov

c) Ústna prezentácia výskumného zámeru (0-40%). – max. 150 bodov Uchádzači o štúdium budú vybratí a prijatí na základe dosiahnutých výsledkov. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • overený dodatok k diplomu (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 08:17

Upozorniť na neaktuálne údaje