Sociálna práca

Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti odboru Sociálna práca a najmä na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. Súčasťou doktorandského štúdia je systematické vedecké bádanie a publikovanie vo vedeckých a odborných periodikách, zborníkoch, monografiách a učebných textoch doma aj v zahraničí. Absolvent doktorandského štúdia je schopný samostatnej vedeckej práce, ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce v odbore Sociálna práca, pozná najnovšiu domácu a zahraničnú vedeckú literatúru, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. Podstatnou stránkou profilu doktoranda a absolventa doktorandského štúdia je schopnosť aplikovať metódy a metodológiu vedeckej práce pri riešení akéhokoľvek vedeckého a odborného problému v odbore Sociálna práca, so zreteľom na aktuálny stav bádania a poznania doma a vo svete. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité situácie v sociálnej oblasti a presadzovať ich riešenie do vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia získavajú absolventi akademický titul philosophiae doctor (PhD.).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Sociálna práca, ako aj absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený Vedeckou radou FZaSP TU. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený Vedeckou radou FZaSP TU. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom. Podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky v stanovenom termíne. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 • životopis,
 • overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 • overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 • projekt k téme dizertačnej práce,
 • pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za štúdium,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie 40 €
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť, jazykovú skúšku.  

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť uchádzača pre doktorandský študijný program. Prijímacia skúška sa skladá z nasledovných súčastí v poradí:

1. Písomná skúška z cudzieho jazyka

 • vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač v prihláške na štúdium, pričom podľa výsledkov testu  si komisia môže následne uplatniť právo na vedenie pohovoru v rámci prezentácia a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce v danom jazyku
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

 2. Ústny pohovor zameraný na vedomosti z oblasti odboru

 • pohovor je zameraný na zistenie predpokladov uchádzača pre úspešný vstup do doktorandského štúdia, pričom témy a okruhy otázok ústneho pohovoru sú zverejnené na webe fakulty - http://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

3.  Prezentácia a diskusia k projektu a k téme dizertačnej práce

 • uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou, pričom stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov
 • komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 150 bodov

Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených Vedeckou radou FZaSP TU  je dostupný na webe FZaSP TU - http://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov

4. Iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti

 • napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 30 bodov

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov. Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2022 - 01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:34

Upozorniť na neaktuálne údaje