Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Sociálny pracovník absolvent magisterského štúdia získa schopnosť analyzovať a porozumieť  podstate  problémov jednotlivcov, skupín a komunít, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikroprostredí, preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, vie realizovať zložité  riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Jediným predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme II. stupeňa vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

 • životopis,
 • notársky overená kópia bakalárskeho diplomu pre uchádzača o magisterské štúdium,
 • doklad o úhrade zápisného poplatku.

Fakulta sociálnych štúdií zisťuje podľa zaslaných podkladov všeobecnú pripravenosť uchádzača  zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška a jej súčasti

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium
 • overená kópia diplomu z bakalárskeho štúdia
 • stručný životopis
 • potvrdenie o zaplatení zápisného


Forma prijímacej skúšky

Uchádzači a uchádzačky o štúdium sociálnej práce, ktorí/é splnili podmienky prijímacieho konania podľa Zákona o vysokých školách sú prijímaní/é na štúdium bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.09.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2023 - 01.10.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
75


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1150 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1150 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311078
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2022 19:12

Upozorniť na neaktuálne údaje