Sociálna práca

Sociálna práca ako študijný odbor

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej práce na všetkých úrovniach. Externá forma má 8 semestrov (4 roky) v štandardnej dĺžke štúdia.

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo poskytovať sociálnu starostlivosť a sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľov odkázaných na niektorý z druhov sociálnej ochrany.Uplatnenie absolventov

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu.  Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich absolventov pre výkon sociálnej práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej a riadiacej činnosti so zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre  vedecko-výskumnú prácu v tejto oblasti. 

Absolventi nášho študijného programu sociálna práca (Bc., Mgr.) majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach a inštitúciách, ktoré pôsobia v rezortoch:

 • ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ministerstva školstva,
 • ministerstva zdravotníctva,
 • ministerstva vnútra,
 • ministerstva spravodlivosti,
 • a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR a podobne.

Hlavným ťažiskom  uplatnenia absolventov študijného programu sociálna práca  je priama prax realizovaná:

 • priamo v teréne,
 • v organizáciách  štátnej správy a samosprávy,
 • v neziskových organizáciách, ktoré realizujú sociálnu prácu a sociálne služby.

Absolventi  študijného programu sociálna práca  majú možnosť uplatniť sa v nasledovných inštitúciách:

 • detské domovy,
 • zariadenia pre seniorov,
 • reedukačné domovy,
 • azylové domy,
 • krízové centrá,
 • resocializačné zariadenia,
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ústavy pre výkon trestu odňatia slobody,
 • komunitné centrá a nízkoprahové centrá,
 • zdravotnícke  zariadenia – nemocnice, kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na študijný program  sociálna práca je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

-lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole Potvrdenie o zdravotnej

   spôsobilosti - sociálna práca

- overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

Elektronická prihláška musí byť  doložená v printovej forme s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2022 - 30.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:37

Upozorniť na neaktuálne údaje