Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach sociálnej sféry, navrhovať formy sociálnej pomoci aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a implementovať ich na mieste. Vie pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o ekonomike, práve, organizáciách a manažmente. Má znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.
Nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti, vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službe, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov. Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) okrem širokého interdisciplinárneho vzdelania má základné znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť disponuje  znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre SP v práci s klientom v rodine, v inštitúciách a ústavoch, ako i znalosťami o rodine, osobnosti človeka, sociálnej skupine a zariadeniach sociálnych služieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Jediným predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme I. stupňa vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

 • životopis,
 • notársky overená kópia maturitného vysvedčenia pre uchádzača o bakalárske štúdium,
 • doklad o úhrade zápisného poplatku.

Fakulta sociálnych štúdií zisťuje podľa zaslaných podkladov všeobecnú pripravenosť uchádzača  zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.

Na prihláške je potrebné vyznačiť metódu štúdia  a to prezenčnú, alebo kombinovanú.  Výhody  kombinovanej metódy vzdelávania nájdete na webovom sídle fakulty sociálnych štúdií VŠD.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška a jej súčasti

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • stručný životopis
 • potvrdenie o zaplatení zápisného


Forma prijímacej skúšky

Uchádzači a uchádzačky o štúdium sociálnej práce, ktorí/é splnili podmienky prijímacieho konania podľa Zákona o vysokých školách sú prijímaní/é na štúdium bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.09.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2023 - 01.10.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1150 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1150 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311078
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2022 19:09

Upozorniť na neaktuálne údaje