Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia hĺbkovo ovládajú teóriu a prax sociálnej práce v jej medziodborových a medzisektorovýchsúvislostiach. Nadobudnuté  poznatky a zručnosti využívajú v rámci špecializovanej oblasti výkonu a riadenia sociálnej práce. Sú pripravení pre výkon:  

 • sociálno-správnych činností na jednotlivých úrovniach verejnej správy, 

 • špecializovaného sociálno-právneho poradenstva,  

 • sociálneho diagnostikovania a prognózovania, 

 • sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže, 

 • inej formy sociálnej intervencie (napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta ap.), 

 • vykonávania a koordinovania sociálnych služieb, 

 • použitia výsledkov výskumu, programovania a projektovania v sociálnej práci,  

 • aktívnej účasti na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov v predmetnej oblasti na rozličných správnych úrovniach. 

Sú spôsobilí: 

 • identifikovať podstatu sociálnych problémov jednotlivcov, skupín a komunít na teoretickej rovine a v praxi,  

 • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov v makro,mezoi mikroprostredí,   

 • aplikovať získané teoretické a praktické poznatky z oblasti sociálnej práce a iných disciplín (najmä sociológie, psychológie, pedagogiky, práva, ekonómie, verejnej politiky, etiky) na riešenie systémových úloh v oblasti sociálnej politiky a práce i na konkrétne každodenné životné situácie,  

 • pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – región - spoločnosť,   

 • uplatňovaťkoordinančnézručnosti vo vnútro- inštitucionálnych či medzi-inštitucionálnych a medziodborových tímoch,  

 • udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojom odbore, organizovať si vlastné učenie a vývoj a pokračovanie v zdokonalení svojho profesionálneho postavenia, 

 • systémovo podporovať rozvoj sociálnej práce ako praktickej disciplíny, 

 • iniciovať a podporovať sociálne zmeny na rozličných správnych úrovniach, ale aj v činnosti zamestnávateľských či iných sociálne-relevantných subjektov, 

 • realizovať zložité  riešenia, používať pritom moderné metódy a prostriedky, vrátane najnovších IKT, 

 • pracovať v projektových tímoch na vyvíjaní, zavádzaní, implementovaní a overovaní pilotných riešení, 

 • riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny,  

 • predchádzať diskriminácii vo svojej praxi a dodržiavanie zásady rovnosti príležitostí, 

 • aktívne spolupracovať pri vedecko-výskumnej činnosti v odbore sociálna práca, či v iných relevantných odboroch.  

 Absolventi: 

 • rozumejú špecifikám (vrátane kultúrnych) klientely sociálnej práce (napr. starším, závislým, nezamestnaným, sociálne vylúčeným, migrujúcim osobám, osobám so zdravotným postihnutím, bezdomovcom ap.), 

 • rozumejú osobnému prežívaniu a motiváciám,  

 • sú citliví voči predsudkom a podporujú diverzitu, 

 • majú hĺbkové vedomosti o úlohách štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky, 

 • majú hĺbkové vedomosti o podnikovej sociálnej práci a sociálnej práci vykonávanej v iných rezortoch (napr. školstva, zdravotníctva, justície), 

 • chápu zakotvenosť sociálnej práce v národnej a medzinárodnej sociálnej politike. 

Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca so špecifickou orientáciou na špecifické cieľové skupiny, sociálne riziká a činnosti vo verejnej správe.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove a vážený študijný priemer počas bakalárskeho štúdia neprekročil hranicu 2,5; pričom v programoch anglický jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra v kombinácii a anglický jazyk a kultúra nesmie priemer hodnotení za angličtinárske predmety prekročiť hranicu 2,5.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

a) Na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b) poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklado zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c) prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

d) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SPSRSKBA , číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205 ; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis;

f) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2021, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty).

i) uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva;

j) uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje,  fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

n) Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte dekana FF PU alebo zaslať poštou na adresu: Filozofická fakulta PU, ul. 17. novembra 1,080 78 Prešov.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky, resp. ústny pohovorTesty

Ústny pohovor sa bude realizovať z oblasti: psychológia a sociológia sociálnej práce, teória a metódy sociálnej práce • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  25.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 02.07.2021 19:33

Upozorniť na neaktuálne údaje