Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

Študijný program je zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a podobne.Podmienky prijatia
 1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/), ktorá obsahuje:
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

  Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2015/2016 doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).

  Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).

 • kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v prihláške,

 • životopis (podpísaný),

 • potvrdenie od lekára (len k zdravotníckym odborom),

 • uchádzač o externú formu štúdiauvedie v prihláške na str. 3  údaje o zamestnaní,

 • doklad o zaplatení poplatku za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na  vysokoškolské štúdiumvkladom na účet.

 • Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.Doplňujúce informácie

Kontakt na študijné oddelenie:

PhDr. Eva Vršková

poverená vedením študijného oddelenia

tel.: 0911 565 137

e-mail: vrskova@vssvalzbety.skBez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa

zasielajte na adresu:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Študijné oddelenie

Palackého č. 1, P. O. BOX 104

810 00  Bratislava

Osobné odovzdanie prihlášky:

Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

 • uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,

 • vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov,

 • uchádzačovi, ktorý uhradil poplatokza prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatýna štúdium nebude poplatok vrátený,

 • uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok vrátený,

 • zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2016

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.06.2016

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE školné v zimnom semestri 1. roku štúdia o 20% pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia v ak. roku 2016/2017, ktorí zašlú prihláškový spis do 29. 02. 2016.

ČÍSLO ÚČTU, BANKA, VS:

 1. Číslo účtu:
  IBAN:               SK02 1100 0000 0026 2674 8634
  BIC (SWIFT):  TATRSKBX
  Adresa banky: Tatra banka, a.s.
  , Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

 2. Variabilý symbol:
  - dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), prípadne rodné číslo
  - absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo študenta

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dagmar Mylbachrová – dmylbachrova@ipex.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2016 12:19

Upozorniť na neaktuálne údaje