Sociálna práca so zameraním na rodinu

Uplatnenie absolventov

Absolvent je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe. Absolvent môže vykonávať činnosť sociálneho pedagóga. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške je potrebné doložiť:

 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu sobášneho listu uchádzača, ak došlo k zmene priezviska,
 • odporúčanie od rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov),
 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, pri vysokoškolskom vzdelaní aj úradne overenú kópiu diplomu (študenti, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní).


Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia tie isté podmienky ako pre domácich.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThLic. Mgr. Tomáš Gerboc, email: tomas.gerboc@tvu.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Poplatok za prijimacie konanie je 35,- €. • Deň otvorených dverí

  15.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Martina Hodásová – martina.hodasova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 14.10.2020 15:10

Upozorniť na neaktuálne údaje