Sociálna politika

Študijný program Sociálna politika pripravuje odborníkov pre vedu a výskum fokusovanú na oblasť sociálna práca. Študijný program je koncipovaný tak, aby poskytoval dostatok príležitostí pre osvojenie rozvoj vedeckej epistemológie a metodológie prepojených s etickými otázkami vedeckého bádania. Absolvent získa teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú podieľať sa na vedeckom výskume zameranom na oblasť sociálnych problémov, ktorým čelia klienti sociálnej práce. Zároveň je cieľom vzdelávania v ŠP Sociálna politika na III. stupni VŠ štúdia pripraviť absolventov tak, aby svoju vedeckú prácu vedeli aplikovať aj pri tvorbe metód a techník sociálnej práce, pri procese štandardizácie metodického konania, pri kritickej reflexii sociálno-politického kontextu, aby sa vedeli zapojiť do aktuálneho vedeckého diskurzu zameraného na úlohy a ciele profesie sociálna práca ako aj na aktuálnosť a vhodnosť paradigmatických modelov sociálnej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v programe sociálna politika získa hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti sociálnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a sveta. Je schopný samostatne riešiť a kriticky reflektovať na situácie v sociálnej a spoločenskej sfére. Absolvent je ako odborník pripravený na pôsobenie v inštitúciách, ktoré sú špecializované v sociálnej sfére. Možnosti uplatnenia má vo verejnom, súkromnom a treťom sektore, v národných, ako aj medzinárodných inštitúciách a organizáciách. Absolvent III. stupňa VŠ štúdia v odbore sociálna práca je pripravení spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch zameraných na systémové riešenie problémov spojených s problémami každodenného života. Absolventi sú pripravení tiež pre oblasť evaluácie sociálnych služieb, výkonov v oblasti SPODaSK, ako aj pre oblasť hodnotenia kvality poskytovanej starostlivosti a služby. Absolventi získajú tiež zručnosti potrebné pre analytické činnosti a tvorbu koncepčných dokumentov realizovanej na makrorovine sociálnej práce (ministerstvá, UPSVaR, samosprávne kraje a pod.). Nadobudnuté poznatky môžu absolventi uplatniť v edukačnej praxi, ako aj v rámci vedecko-výskumných tímov focusovaných na oblasť sociálnej práce a sociálnych služieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy:

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ktorí majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie  a projekt dizertačnej práce. Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímacie konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské  štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

U uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené.

Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.fsvucm.sk sekcia doktorandské študijné programy.

Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty.Doplňujúce informácie

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu je možné podať prihlášku na rôzne študijné programy a na rôzne formy štúdia (denné a externé).[1]

[1] 1 prihláška = 1 študijný program a 1 forma štúdia

 

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty. • Deň otvorených dverí

  07.02.2023

 • Podanie prihlášky na štúdium

  08.11.2022 - 01.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2023 - 22.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (elektronická forma)
 • vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka:                                  Štátna pokladnica
IBAN:                                    SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                 SPSRSKBAXXX

Účet:                                    7000071919/8180
Variabilný symbol:              52307
Konštantný symbol:            0308

Špecifický symbol:              rodné číslo uchádzača bez lomky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – jan.machyniak@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 27.01.2023 10:43

Upozorniť na neaktuálne údaje