Sociálna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov:

Absolvent je spôsobilý vykonávať funkcie sociálneho pedagóga, pedagóga voľného času a samostatnú riadiacu prácu v školskej a sociálnej oblasti.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na trojročný magisterský študijný program sociálna pedagogika:

 

Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium 2. stupňa štúdia programu sociálna pedagogika je úspešné ukončenie 1. stupňa štúdia študijného odboru 1.1.4 Pedagogika (študijný program pedagogika, sociálna pedagogika, školský manažment, vychovávateľstvo). Absolventi príbuzných študijných odborov (učiteľstvo akademických predmetov - pedagogika, andragogika) absolvujú prijímacie konanie. Absolventi príbuzných študijných odborov budú prijímaní na základe prijímacieho konania formou testuVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na trojročný magisterský študijný program sociálna pedagogika:

 

Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium 2. stupňa štúdia programu sociálna pedagogika je úspešné ukončenie 1. stupňa štúdia študijného odboru 1.1.4 Pedagogika (študijný program pedagogika, sociálna pedagogika, školský manažment, vychovávateľstvo). Absolventi príbuzných študijných odborov (učiteľstvo akademických predmetov - pedagogika, andragogika) absolvujú prijímacie konanie. Absolventi príbuzných študijných odborov budú prijímaní na základe prijímacieho konania formou testu • Deň otvorených dverí

  12.02.2020

 • Deň otvorených dverí

  12.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o platbe za prihlášku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2019 12:53

Upozorniť na neaktuálne údaje