Sociálna pedagogika

Absolventi študijného programu sociálna pedagogika v študijnom odbore pedagogika (2. stupeň) majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby sociálno-pedagogického poradenstva. Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície odborného zamestnanca /sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Absolventi odboru dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku náuky o riadení a správe (management) v školstve, problematiku poradenstva (orientácie a konzultácie) v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu sociálna pedagogika v študijnom odbore pedagogika (2. stupeň) majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby sociálno-pedagogického poradenstva. Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície odborného zamestnanca /sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Absolventi odboru dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku náuky o riadení a správe (management) v školstve, problematiku poradenstva (orientácie a konzultácie) v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

Uchádzači sa prijímajú na základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

 Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

viď podmienky prijatiaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

Uchádzači sa prijímajú na základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.Testy

Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí. • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2021 - 18.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol:         0308

variabilný symbol:           10832 – magisterské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2020 11:48

Upozorniť na neaktuálne údaje