Sociálna filozofia

Absolventi sú spôsobilí vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu - vysokoškolský učiteľ (lektor, asistent), vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky), kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry, politické inštitúcie, štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov“), masmédiá.Uplatnenie absolventov

Absolvent má hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie; má detailnejšie znalosti o hlavných smeroch, postavách a problémoch v dejinách filozofie, ktoré nadobúda prostredníctvom kritickej analýzy a porovnania koncepcií jednotlivých systémov, postáv a škôl; má hlbšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasnej filozofie, ako aj prehľad o postupoch riešenia teoretických problémov v oblastiach filozofie; vie samostatne pracovať s prameňmi a analyzovať a interpretovať filozofické texty. Vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie, vie identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia.

Absolvent tohto študijného programu dokáže: pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny odborný a profesijný vývoj, posúdiť možné dôsledky a dopady navrhovaných riešení konkrétnych praktických problémov zo širšieho, predovšetkým morálneho a v širšom zmysle humánneho hľadiska.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • získanie bakalárskeho vzdelania v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia a bakalárskej štátnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, e-mail: ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje