Sociálna filozofia

Uplatnenie absolventov

Absolvent rozumie základnému členeniu filozofie; zvláda jej základný pojmový a kategoriálny aparát; má znalosti o hlavných smeroch, postavách a problémoch v dejinách filozofie; má základné poznatky z jednotlivých oblastí filozofie; má tiež prehľad o základných metódach riešenia teoretických problémov. Absolvent získal základné poznatky z oblasti dejín filozofie, teoretickej a praktickej filozofie. V rámci teoretickej filozofie si osvojil a odôvodnil základné metafyzické štruktúry skutočnosti v spojení s jej pokračovaním v chápaní sveta prírody a vyvrcholením v rozumovom chápaní Absolútneho bytia, základy teórie poznania, logiky a teórie vedy ako nástrojov a predpokladov pre osvojovanie si ďalších filozofických poznatkov o človeku, svete a jeho teoretickej činnosti. V praktickej filozofii získal základné poznatky zo všeobecnej, politickej a sociálnej filozofie i etiky, a etiky života, ako aj teórie prirodzeného práva.

Absolvent chápe konkrétny praktický problém a vie ho filozoficky formulovať, uviesť jeho základné a typické riešenia vo filozofii, je schopný kontextuálne ohodnotiť tieto riešenia a vybrať najvhodnejšie z nich. Nadobudol tiež viaceré intelektuálne schopnosti ako je analytické a syntetické uvažovanie, kritická argumentácia, zaujatie mnohosti perspektív nazerania na problém. Metodické zručnosti ako sú kritická práca s filozofickým ako aj nefilozofickým textom, techniky rýchlej klasifikácie, výberu a osvojovania si nových poznatkov ako aj ich hodnotenia. Dokáže tiež správne vyhľadávať a pracovať s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi informácií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • úplné stredné vzdelanie s maturitou
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje