Sochárstvo a priestorová tvorba

Uplatnenie absolventov

Štruktúra predmetov v študijnom programe Sochárstvo a priestorová tvorba v odbore Výtvarné umenie má potenciál zabezpečiť absolventovi bakalárskeho štúdia - výtvarník bakalár - všetky teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré sú v súlade s profilom absolventa a ich predpokladaným spôsobom uplatnenia. Absolvent bakalárskeho štúdia - výtvarník bakalár je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti ako samostatne tvoriaci výtvarník, pri navrhovaní v oblasti priemyslu ako člen tvorivého tímu alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
 • Podmienkou prijatia na študijný program je prijímacie konanie, ktoré sa skladá: z praktickej časti (talentovej skúšky) a z teoretickej časti  (test z dejín umenia a všeobecného kultúrno – spoločenského rozhľadu).


Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr.art. Eva Masaryková, +421 48 4320 504Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

test z dejín umenia a všeobecného kultúrno-spoločenského rozhľadu • Deň otvorených dverí

  29.10.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.11.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.01.2020 - 17.01.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu.

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory  je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 12.09.2019 11:09

Upozorniť na neaktuálne údaje