Slovenský jazyk a literatúra - história

Študijný program pozostáva z dvoch základných častí, ktoré sú zamerané na poznanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Študenti získajú poznatky o zákonitostiach stavby jazyka, súčasných vývinových tendenciách a o jeho fungovaní. V literárnej zložke sa znalosť z dejín slovenskej literatúry rozširuje o poznatky teórie literatúry a interpretácie literárnoumeleckého  textu.

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce. Účelom je vychovať pracovníkov schopných osvojiť si základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc a pamiatkových ústavov, rozličných redakcií a kultúrno-spoločenských inštitúcií.Uplatnenie absolventov

• pokračovanie v magisterskom štúdiu

• redakčná, editorská a vydavateľská činnosť

• kultúrno-osvetová práca

• médiá a masmediálna komunikácia

Absolvent má možnosť uplatniť sa v múzeách, archívoch, knižniciach, mimovládnych organizáciách či ďalších kultúrno-spoločenských zariadeniach a vedeckých inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie. Má schopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky na trhu práce a mať prehľad o príbuzných povolaniach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, FILOZOFIA, HISTÓRIA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

–       získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

–       úspešné absolvovanie motivačného pohovoru, ktorého cieľom je identifikovať osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Počas pohovoru uchádzač predstaví svoje dôvody pre výber konkrétneho študijného programu a overia sa jeho/jej schopnosti komunikovať a vecne argumentovať. Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie pohovoru je 15. 

–       záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty,

–       v prípade uchádzačov o štúdium v študijných programoch SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA (jednoodborové a medziodborové štúdium) a UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) – minimálne na úrovni B2,

--       motivačný pohovor sa uskutoční v dňoch 22. - 23. augusta 2019,

–       pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky motivačného pohovoru.

 

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

-        potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

–       v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR)

-        v prípade študijných programov vyžadujúcich dokladovanie úrovne ovládania slovenského jazyka  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (minimálne B2) predloženie certifikátu.

Prihláška (či už klasická alebo vytlačená elektronická) sa zasiela na adresu:

 Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30.augusta 2019.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk).Forma prijímacej skúšky

motivačný pohovor • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 23.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 31.05.2019 11:52

Upozorniť na neaktuálne údaje