Pedagogika

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie magisterského vzdelania v študijnom programe zo skupiny študijných odborov učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogických vied. O štúdium sa môžu uchádzať aj absolvenzi ďalších súvisiacich odborov /napr. filozofia, psychológia, sociológia/, ak dostatočne preukážu existujúcu súvislosť ich doterajšieho profesijného záujmu s oblasťou pedagogiky a vzdelávania /napr. doterajšia publikačná činnosť či profesijná prax/.Doplňujúce informácie

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu: overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore, overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, súpis publikovaných a nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Podmienky pre zahraničných študentov

https://student.truni.sk/maisportal/home.mais;jsessionid=928FAF1D1B3E33DE3C41C42A77971A60?lang=enKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prijímacieho konanie je posúdenie odborných poznatkov z príslušného študijného odboru , overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku a diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

pohovor, Testy

test z cudzieho jazyka • Podanie prihlášky na štúdium

  07.01.2022 - 10.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o platbe (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1100 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Ferenčíková – andrea.ferencikova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 15:05

Upozorniť na neaktuálne údaje