Silnoprúdová elektrotechnika

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia programu silnoprúdová elektrotechnika
- získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí
- osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov,
- dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore elektrotechnika a prinášať originálne, nové riešenia,
- dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
- dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov,
- bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v silnoprúdovej elektrotechnike a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania,
- dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú hlboké teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckého poznania z tých oblastí, ktoré bezprostredne súvisia s ich vedeckou prácou, vlastnou tvorivou činnosťou prispejú k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v príslušných odboroch.  Získajú praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu. Získajú skúsenosti s formulovaním čiastkových úloh výskumu a vedením kolektívu pri riešení úloh. Podrobnejšia profilácia – http://feit.uniza.sk

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanievysokoškolského vzdelania druhého stupňa(Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na FEIT UNIZA pre 3. stupeň štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne.

Pri prijímacej skúške sa posudzujú:

výsledky doterajšieho štúdia,

jazyková vyspelosť,

doterajšia publikačná činnosť uchádzača,

ďalšie aktivity uchádzača v danej oblasti (ŠVOČ, prax, odborné stáže, ...),

predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme.Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit.uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.

Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZA do určených termínov.

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:

• životopis,

• kópie dokladov o absolvovanom vzdelaní 2. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) – tento bod nemusia vykonať absolventi FEIT UNIZA,

• súpis publikovaných prác, inej odbornej činnosti,

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

Tel.: 041/513 20 57
e-mail: mariana.benova@feit.uniza.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na FEIT UNIZA pre 3. stupeň štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne.

Pri prijímacej skúške sa posudzujú:

výsledky doterajšieho štúdia,

jazyková vyspelosť,

doterajšia publikačná činnosť uchádzača,

ďalšie aktivity uchádzača v danej oblasti (ŠVOČ, prax, odborné stáže, ...),

predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme.Forma prijímacej skúšky

Pri prijímacej skúške sa posudzuje: výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 03.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  23.06.2021 - 23.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • súpis publikovaných prác (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatí poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10333 – doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2020 10:11

Upozorniť na neaktuálne údaje