Servis a opravy automobilov

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Servis a opravy automobilov dokáže riešiť problémy súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti automobilov u používateľa komplexnou starostlivosťou od zavedenia do prevádzky až po jej ukončenie. Absolvent má základné teoretické vedomosti a poznatky všeobecného základu z mechaniky, častí a mechanizmov strojov, konštrukcie mobilnej techniky, konštrukčných materiálov a prevádzkových hmôt, technológií výroby, renovácií a opráv, teórie spoľahlivosti, technickej diagnostiky, riadenia technických a organizačných procesov. Zárove§ získa prakticky orientované vedomosti z konštrukcie automobilov, technickej prevádzky, technológie a riadenia údržby, inšpekčnej činnosti, renovácií, opráv a logistiky. Dokáže hodnotiť procesy servisu a opráv automobilov, navrhovať technické a organizačné zmeny, určovať technológiu a rozsah bežnej údržby, renovácií a opráv, využívať meraciu a výpočtovú techniku, aplikovať diagnostiku, objektívne hodnotiť technický stav, využívať informačné systémy údržby. Vie systémovo analyzovať, efektívne organizovať a riadiť činnosti servisných a opravárenských služieb.

Absolvent dokáže posudzovať technický stav, realizovať údržbu, diagnostiku, opravy a skúšanie automobilov a jej skupín. Má pozitívne právne, ekonomické, ekologické a podnikateľské vedomie a prístupy k riešenu úloh servisnej a opravárenskej praxe. Dokáže tímovo pracovať a komunikovať s profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení komplexnej starostlivosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent má spôsobilosť a uplatnenie ako Manažér (operátor) údržby (Maintenance Operator, Maintenance Manager) servisov a opravovní automobilov, v dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku. Má schopnosť uplatniť sa i v oblasti služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami súvisiacimi s používaním automobilov. Môže pôsobiť aj ako samostatný podnikateľ v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.

Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené stredoškolské vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania na prvý stupeň štúdia.

Správne vyplnená a podpísaná prihláška pre prvý stupeň s požadovanými prílohami.Doplňujúce informácie

Študijné výsledky si uchádzač môže dať potvrdiť na tlačive prihlášky strednej škole, alebo doloží notárom / matrikou overené fotokópie všetkých vysvedčení.Podmienky pre zahraničných študentov

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA
DO I . ( BAKALÁRSKEHO ) STUPŇA ŠTÚDIA
O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o
záverečnej skúške, vydaného školou, zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so
súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou strednou školou v inom členskom štáte
alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Okresný úrad Trenčín po
porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom
vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.
Pre uchádzačov podľa jednotlivých štátov platia nasledovné pravidlá:
1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo
Slovenskej republiky.
2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní
podľa § 36 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho
štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti
dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko,
Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely
pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na Okresný úrad
v Trenčíne, ktorá musí obsahovať:
  meno a priezvisko žiadateľa;
  adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
  predmet žiadosti;
  názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
  rok ukončenia štúdia žiadateľa;
  podpis žiadateľa.
Prílohou žiadosti sú najmä:
  kópia dokladu totožnosti;
  osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
  doklad o zaplatení správneho poplatku.
Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka.
3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na Okresný úrad
v Trenčíne, ktorá musí obsahovať:
 meno a priezvisko žiadateľa;
 adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu;
 predmet žiadosti;
 názov a adresu uznanej strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 rok ukončenia štúdia;
 podpis žiadateľa.
Prílohou žiadosti sú najmä:
 kópia dokladu totožnosti;
 osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní;
 výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné
odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie;
 overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní
orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak;
 doklad o zaplatení správneho poplatku.
Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka.

INFORMATION FOR APPLICANTS FROM ABROAD FOR A FIRST-DEGREE
(BACHELOR) UNDERGRADUATE STUDY
The recognition of Educational Document, which is a certificate of school leaving examination
and a certificate of final examination issued by a school established by another state in the
territory of the Slovak Republic with the consent of a representative office of another state or a
recognized secondary school in another Member State or in a third state for the purpose of
continuing the study is decided on by the District Office of Trenčín after comparing the content
and extent of an applicant's education with the content and extent of the education required by
the National Educational Programme in the Slovak Republic.
1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from
the Slovak Republic
2. Applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual
recognition of educational document
Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on
the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter
referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 36 segment (1) of the Act issued by
a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an
international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded
(Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine)
with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent
document for the purposes of further studies.
Applicant submits a written request on the recognition of education document at the
District Office in Trenčín, that must contain the following:
  First name and surname of an applicant;
  Address of permanent residence or similar residence of applicant;
  Subject of request;
  Name and address of recognized university, where the document on completed education
was issued;
  Year confirming the end of applicant’s study;
  Applicant’s signature.
Annex to the request:
  Copy of identification card;
  Verified copies of education documents;
  Document on the payment of administrative fee.
In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application
should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a
certified translation of the documents into the Slovak language.
3. Applicants from another Member State or a third country
Applicant submits a written request on the recognition of education document at the
District Office in Trenčín, that must contain the following:
 First name and surname of an applicant;
 Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 Subject of request;
 Name and address of recognized university, where the document on completed education
was issued;
 Year confirming the end of applicant’s study;
 Applicant’s signature.
Annex to the request:
 Copy of identification card;
 Verified copies of education documents;
 Statement of completed subjects and completed exams;
 The confirmation of officially recognised secondary school within the scope of practical
lessons in the case of secondary vocational education or general secondary vocational
education;
 Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education
documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international
agreement does not determine it;
 Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged
and unglued).
In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application
should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a
certified translation of the documents into the Slovak language.

Free slovak language courses - organized by our university (Alexander Dubček University of Trenčín). Courses will have two parts. First part from 02. september 2019 till 20. september 2019 will be intensive every day course. Second part will be not so frequent, from 23. september 2019 till the end of calendar year it will be 2-3 times a week, depend on students needs. Comming week: from 26. august 2019 till 30. august 2019 (accommodation arranging). First lesson: on Monday 2. september 2019 (opening day and introducing university).Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na fakultu bude bez prijímacích pohovorov, formou výberového konania, na základe dosiahnutých výsledkov počas štúdia na strednej škole. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Študijné výsledky si uchádzač môže dať potvrdiť na tlačive prihlášky strednej škole, alebo doloží notárom / matrikou overené fotokópie všetkých vysvedčení.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšok  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.03.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • overené kópie vysvedčení 1. - 4. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky. 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2019 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje