Senzorika a avionické systémy

Štúdium je zamerané na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností v študijnom odbore elektronika, s možnosťou výberu cieľovej orientácie do oblasti analýzy, návrhu, výberu, realizácie, prevádzkovania, diagnostikovania a využitia senzorických alebo avionických systémov. Absolventi v nadväznosti na oblasť senzoriky a avioniky, získajú vedomosti zo všeobecnej a leteckej elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a spracovania signálov, základné vedomosti z elektrického, špeciálneho, rádiového, rádiotechnického vybavenia a prevádzkového zabezpečenia lietadiel. Nadobudnú zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolno-meracích a diagnostických zariadení a z oblasti pozemných navigačných, prieskumných, výstražných a zabezpečujúcich systémov, riadiacich a informačných systémov, z defektoskopie ako aj z problematiky analýzy kvality materiálov, priemyselnej a dopravnej senzoriky a senzoriky inteligentných budov a objektov. Úspešné ukončenie programu, najmä získané znalosti a praktické skúsenosti s najmodernejšími snímačmi a elektronickými systémami lietadiel, zaručí jeho absolventom široké profesné uplatnenie v leteckom priemysle, ako aj v prevádzke, výrobe, výskume a vývoji.Uplatnenie absolventov

Úspešné ukončenie programu, najmä získané znalosti a praktické skúsenosti s najmodernejšími snímačmi a elektronickými systémami lietadiel, zaručí jeho absolventom široké profesné uplatnenie v leteckom priemysle, ako aj v prevádzke, výrobe, výskume a vývoji. Absolventi Leteckej fakulty nájdu pracovné uplatnenie v leteckých spoločnostiach a inštitúciách (prevádzkovatelia lietadiel, Dopravný úrad SR, Ministerstvo dopravy PTSR, Letové prevádzkové služby, Slovenská správa letísk) a v organizáciách zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou leteckej a zabezpečovacej techniky. Ich vzdelanie im vytvára predpoklady aj na uplatnenie sa v elektrotechnických, strojárskych a počítačových firmách, v automobilovom priemysle, vo verejnej a štátnej správe, vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR, v oblasti zahraničného obchodu a pod. Absolventi Leteckej fakulty našli uplatnenie aj v zahraničných firmách a organizáciách a to nielen leteckého zamerania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na štúdium na Leteckej fakulte prebieha v zmysle zásad uvedených v Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach (Príloha 1 k Štatútu TUKE).

Požiadavky na vzdelanie uchádzača:

  • úspešné absolvovanie študijného programu 1. stupňa, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,
  • alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. Pri prijatí na štúdium, spôsobilosť štúdia môže byť podmienená zapísaním povinných diferenčných predmetov na základe odporúčania prijímacej komisie.

Prijímacia skúška sa nevykonáva. Kritériom pre výber na štúdium sú dosiahnuté študijné výsledky v štúdiu študijného programu 1. stupňa. Prijímacia komisia stanoví poradie uchádzačov na prijatie na štúdium na základe ich bodového umiestnenia v poradovníku. Tento sa zostavuje podľa váženého priemeru za dosiahnuté výsledky v 1. stupni vysokoškolského štúdia podľa Vyhlášky MŠ SR 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s vyšším váženým priemerom v poradovníku.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška na štúdium sa podáva na predpísanom tlačive poštou (doporučeným listom) na adresu Leteckej fakulty alebo osobne na jej študijný referát. Neúplne vyplnené alebo neskoro podané prihlášky na štúdium nebudú prijaté. Osobné údaje na prihláške musia byť úplné a pravdivé, čo potvrdzuje uchádzač svojim podpisom. Vyžaduje sa potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (2. strana prihlášky). Súčasťou prihlášky musí byť: výpis výsledkov bakalárskeho štúdia - absolvované predmety, získané kredity, vážený priemer za celú dobu štúdia (nevyžaduje sa od absolventov LF TUKE), anotácie absolvovaných predmetov, pokiaľ spôsobilosť na štúdium musí posudzovať prijímacia komisia (nevyžaduje sa od absolventov LF TUKE), overené kópie o absolvovaní štúdia – vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (nevyžaduje sa od absolventov LF TUKE), životopis (nevyžaduje sa od absolventov LF TUKE), doklad o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia (nalepiť na 3. stranu prihlášky).

Priebeh prijímacieho konania a informácie o jeho výsledkoch sa uskutočňujú cez akademický informačný systém MAIS: https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Každému uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a návratka s potvrdením o nástupe na štúdium. Každému uchádzačovi, ktorý nebude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí so zdôvodnením a poučením o možnom ďalšom konaní. Štúdium jednotlivých študijných programov bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov. V zmysle §58, ods. 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Podrobné informácie o sústave študijných odborov SR sú zverejnené na stránke MŠ SR www.minedu.sk alebo na stránke Akreditačnej komisie www.akredkom.sk.Forma prijímacej skúšky

nevykonáva sa  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.06.2017

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    11.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Radoslav Šulej, PhD. – radoslav.sulej@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.05.2017 16:59

Upozorniť na neaktuálne údaje