Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

Študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu ponúka 3 samostatné študijné plány: SCENÁRISTIKA FILMU (zabezpečuje Ateliér scenáristickej tvorby), RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU  (zabezpečuje Ateliér dokumentárnej tvorby) a RÉŽIA HRANÉHO FILMU (zabezpečuje Ateliér filmovej a televíznej réžie).

Študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU

Zameranie Scenáristika hraného filmu študijného programu poskytuje na bakalárskom stupni študentom základné teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára, učí študentov zvládať prepisy krátkych literárnych diel do filmovej podoby.  Pri výučbe sa kladie dôraz na pochopenie výstavby dramatických situácii, budovanie významového oblúku diela a na schopnosť vykresliť plastický charakter postavy.  Počas štúdia študent preniká do histórie kinematografie a prostredníctvom analýzy významných diel si osvojuje tradíciu média. Odborné vedomosti sú zasadzované do širších spoločenských a umenovedných kontextov. V treťom ročníku bakalárskeho štúdia študent vypracuje záverečnú prácu - scenár 60 minútového filmu podľa  literárnej predlohy (adaptácia). Poslucháč získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

******************************************

Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU

V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na bakalárskom stupni získavajú študenti základné vedomosti o vzťahu reality a umeleckého diela. Počas štúdia sa učia analyzovať skutočnosť, zaznamenávať ju a interpretovať prostredníctvom filmu. Za tri roky si osvoja základy dramaturgie nehraného filmu, získajú poznatky o žánrovom spektre dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby. Zoznámia sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku ako aj s metodikou dokumentaristickej  práce. Sú vedení k samostatnej tvorivej práci, no zároveň získavajú základné poznatky o práce v kolektíve. Prostredníctvom predmetov spoločenského a umenovedného základu si vytvárajú kontext svojej tvorby, učia sa hodnotiť svoju prácu.  Snaženia študenta vyvrcholia v treťom ročníku pri tvorbe stredometrážneho autorského bakalárskeho dokumentárneho filmu Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

********************************************

Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU

Zameranie Réžia hraného filmu v študijnom programe SRHDF sprostredkúva na bakalárskom stupni študentom základné vedomosti o tvorbe fabulovaného umeleckého diela. Výučba prebieha v troch základných líniách - režijno-dramaturgickej (práca s literárnym textom), režijno-hereckej (práca s hercom), a režijnej (metodika režijnej práce, komunikácia prostredníctvom audiovizuálneho diela atď.) Štúdium smeruje študenta k vnímaniu réžie hraného filmu v širokých spoločenských a umenovedných súvislostiach, Zároveň je študent vedený k pochopeniu technickej podstaty audiovizuálneho média a k uvedomeniu si možností ako technický vývoj ovplyvňuje tvorbu.  Súčasťou pedagogického procesu je rozvíjanie komunikačných vlastností študenta, jeho začlenenie do tvorivých štábov. V treťom ročníku študent nakrúti svoju záverečnú prácu - dvadsať minútový hraný film. Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.Uplatnenie absolventov

Scenáristika filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

***

Réžia dokumentárneho filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

***

Réžia hraného filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ostatné dôležité informácie sú v prospektoch: 

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6.2.2019 – 7.2.2019 (streda, štvrtok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

***

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 4.2.2019 – 6.2.2019 (pondelok – utorok – streda)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: max. 6

***

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6.2.2019 – 8.2.2019 (streda – štvrtok – piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6Doplňujúce informácie

Vyberte si jednu z dvoch možností prihlášky na bakalárske štúdium:

 

 • buď papierová ŠEVT

                                                                                            

 • alebo elektronická

 

FTF preferuje elektronickú prihlášku, ktorú treba po potvrdení v systéme vytlačiť a doporučene zaslať so všetkými povinnými prílohami. (Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky, iné typy, napr. z Portálu VŠ,neakceptujeme!).

Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní:e-prihlaska.vsmu.sk Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

********************************************************

 • VŠEOBECNE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

 • Termín konania prijímacích skúšok stanoví dekan pri určení organizácie školského roka.
 • Dekan oznámi prihláseným uchádzačom písomne dátum konania prijímacej skúšky najneskôr do 15 dní pred jej konaním. Dekan môže pokladať pozvánku na prijímaciu skúšku za bezpredmetnú a uchádzača nepripustiť k prijímacím skúškam, ak uchádzač do stanoveného termínu nedodá všetky povinné domáce práce, nakoľko tým uchádzač nesplnil jednu časť prijímacej skúšky.
 • Prijímacie skúšky na FTF VŠMU, vzhľadom na ich špecifiká a z dôvodu rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov počas priebehu skúšok, nie je možné vykonať v náhradnom termíne.
 • Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (FTF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU). Súčasťou prihlášky je maturitné vysvedčenie, životopis, potvrdenie očného lekára (iba pre št. plán kameramanská tvorba), papierový doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky, prípadne ďalšie doklady, ktoré uchádzač pokladá za potrebné na potvrdenie svojej aktivity a činnosti súvisiacej so zvoleným študijným programom.
 • Dekan si môže na objektívne zhodnotenie predpokladov uchádzača na štúdium na vysokej škole, najmä na overenie jeho schopností, nadania a záujmu o štúdium na vysokej škole a zdravotného stavu vyžiadať aj ďalšie údaje a podklady.
 • Prijímacej skúšky sa uchádzač musí zúčastniť osobne a v stanovenom termíne. Uchádzač pri prezentácii predloží občiansky preukaz, prípadne ďalšie doklady požadované fakultou.
 • Na FTF VŠMU sa neotvárajú každý školský rok všetky študijné programy uvedené v štatúte VŠMU. O otváraných študijných programoch rozhoduje dekan najneskôr do konca júna bežného roku pre nasledujúci školský rok.
 • Fakulta podľa potreby organizuje pre uchádzačov konzultácie na jednotlivé otvárané študijné programy. Majú informatívny charakter a účasť uchádzačov na nich nie je povinná. Za konzultácie sa od uchádzačov vyberá poplatok, ktorého výšku stanoví dekan.
 • Uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky počas štúdia posledného ročníka na strednej škole pred maturitnou skúškou a boli prijatí, dostanú rozhodnutie o podmienečnom prijatí na FTF VŠMU. Po predložení maturitného vysvedčenia obdržia rozhodnutie o prijatí na štúdium.
 • Účastník prijímacej skúšky môže jeden mesiac po oznámení výsledku za stanovený poplatok nahliadnuť v úradných hodinách na študijnom oddelení do svojich prijímacích materiálov a hodnotenia.
 • Ak sa poslucháč hlási na viac študijných programov, alebo špecializácií naraz, je potrebné podať na každý študijný program samostatnú kompletnú prihlášku vrátane úhrady poplatkov za prijímacie konanie. Doklad o zaplatení - kópiu ústrižku je potrebné vložiť priamo do prihlášky a fixovať vhodným spôsobom. Prijímacie konanie v ateliéroch a katedrách sa nekoná v jeden deň, takže uchádzač môže vyskúšať aj viac kombinácií.
 • Všetky údaje o prijímacom konaní vrátane poradia sú v primeranom rozsahu zverejnené na web stránke http://ftf.vsmu.sk


Forma prijímacej skúšky
 • písomná
 • talentová
 • ústna


 • Deň otvorených dverí

  09.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2018 - 03.12.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.02.2019 - 08.02.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (papierová forma)
 • papierový doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Úhrada poplatku - papierová prihláška ŠEVT

Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ:   SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!

 

Úhrada poplatku - elektronická prihláška

Elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY!

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova.vsmu@gmail.com
Posledná aktualizácia: 21.10.2018 22:02

Upozorniť na neaktuálne údaje