Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

Študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu ponúka 3 samostatné študijné plány: SCENÁRISTIKA FILMU (zabezpečuje Ateliér scenáristickej tvorby), RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU  (zabezpečuje Ateliér dokumentárnej tvorby) a RÉŽIA HRANÉHO FILMU (zabezpečuje Ateliér filmovej a televíznej réžie).

Študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU

Zameranie Scenáristika hraného filmu študijného programu poskytuje na bakalárskom stupni študentom základné teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára, učí študentov zvládať prepisy krátkych literárnych diel do filmovej podoby.  Pri výučbe sa kladie dôraz na pochopenie výstavby dramatických situácii, budovanie významového oblúku diela a na schopnosť vykresliť plastický charakter postavy.  Počas štúdia študent preniká do histórie kinematografie a prostredníctvom analýzy významných diel si osvojuje tradíciu média. Odborné vedomosti sú zasadzované do širších spoločenských a umenovedných kontextov. V treťom ročníku bakalárskeho štúdia študent vypracuje záverečnú prácu - scenár 60 minútového filmu podľa  literárnej predlohy (adaptácia). Poslucháč získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

******************************************

Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU

V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na bakalárskom stupni získavajú študenti základné vedomosti o vzťahu reality a umeleckého diela. Počas štúdia sa učia analyzovať skutočnosť, zaznamenávať ju a interpretovať prostredníctvom filmu. Za tri roky si osvoja základy dramaturgie nehraného filmu, získajú poznatky o žánrovom spektre dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby. Zoznámia sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku ako aj s metodikou dokumentaristickej  práce. Sú vedení k samostatnej tvorivej práci, no zároveň získavajú základné poznatky o práce v kolektíve. Prostredníctvom predmetov spoločenského a umenovedného základu si vytvárajú kontext svojej tvorby, učia sa hodnotiť svoju prácu.  Snaženia študenta vyvrcholia v treťom ročníku pri tvorbe stredometrážneho autorského bakalárskeho dokumentárneho filmu Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

********************************************

Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU

Zameranie Réžia hraného filmu v študijnom programe SRHDF sprostredkúva na bakalárskom stupni študentom základné vedomosti o tvorbe fabulovaného umeleckého diela. Výučba prebieha v troch základných líniách - režijno-dramaturgickej (práca s literárnym textom), režijno-hereckej (práca s hercom), a režijnej (metodika režijnej práce, komunikácia prostredníctvom audiovizuálneho diela atď.) Štúdium smeruje študenta k vnímaniu réžie hraného filmu v širokých spoločenských a umenovedných súvislostiach, Zároveň je študent vedený k pochopeniu technickej podstaty audiovizuálneho média a k uvedomeniu si možností ako technický vývoj ovplyvňuje tvorbu.  Súčasťou pedagogického procesu je rozvíjanie komunikačných vlastností študenta, jeho začlenenie do tvorivých štábov. V treťom ročníku študent nakrúti svoju záverečnú prácu - dvadsať minútový hraný film. Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.Uplatnenie absolventov

Scenáristika filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

***

Réžia dokumentárneho filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

***

Réžia hraného filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ostatné dôležité informácie sú v prospektoch: 

 

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: Scenáristika filmu
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 10. 2. 2022 – 11. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Prospekt – Scenáristika filmu

 

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: Réžia dokumentárneho filmu
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 3. 2. 2022 – 4. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Prospekt – Réžia dokumentárneho filmu

 

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: Réžia hraného filmu
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7. 2. 2022 – 9. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt – Réžia hraného filmuDoplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní. Nezabudnite do prihlášky nahrať všetky povinné prílohy vrátane potvrdenia o platbe: e-prihlaska.vsmu.sk

 Podmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre slovenskýchKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky údaje nájdete v prospektoch: 

Prospekt – Scenáristika filmu

Prospekt – Réžia dokumentárneho filmu

Prospekt – Réžia hraného filmuForma prijímacej skúšky
 • písomná
 • talentová
 • ústna


 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.02.2022 - 11.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:41

Upozorniť na neaktuálne údaje