Rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Rumunský jazyk patrí do skupiny románskych jazykov. Vyvinul sa z ľudovej latinčiny, ale po príchode Slovanov na Balkán do jeho slovnej zásoby prenikol  aj veľký počet slov slovanského pôvodu a slovanské prvky v rumunčine sú početné aj v gramatickej stavbe.  Vďaka spojeniu románskosti so slovanským vplyvom patrí rumunčine osobité postavenie v rámci románskych jazykov. Rumunčina je úradným jazykom v Rumunsku a v Moldavskej republike, no v súčasnosti ním na  celom svete hovorí asi 28 miliónov obyvateľov, pre ktorých je  materinským jazykom. Je jedným z oficiálnych jazykov používaných v orgánoch EÚ.

Rumunsko je od Slovenska síce geograficky vzdialené, ale v skutočnosti sú to krajiny, ktoré spája spoločná história. V rokoch 1918 – 1939 mali dokonca spoločnú hranicu a boli spojencami v rámci Malej dohody. Prepojené boli však už skôr v rámci Uhorského kráľovstva, neskôr v rámci Rakúsko-Uhorska a členstvo v Európskej únii ich opäť postavilo vedľa seba. Iným fenoménom, ktorý spája Slovensko s Rumunskom, je valašská kultúra, civilizácia pastierov, ktorí zaľudňovali a kultivovali Karpaty v 14. - 16. storočí. Vďaka nej sa v slovenčine zachovali slová valaského pôvodu. Ako najvýchodnejší výbežok románskeho sveta je Rumunsko jedinou románskou krajinou, ktorej kultúrne dejiny sa viažu k byzantsko-slovanskému pravosláviu. Rumunský kultúrny priestor však vznikol na mieste stretu východnej, západnej a strednej Európy. Znalosť rumunčiny umožňuje poznávanie rumunských dejín, kultúry a civilizácie.

Organizácia štúdia. Študijný program rumunský jazyk a kultúra sa študuje v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník. Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1. bakalársky stupeň, 2. magisterský stupeň, 3. stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia viackrát absolvovať 1-mesačné letné jazykové kurzy v Rumunsku, ako aj 1-semestrové študijné pobyty na niektorej z rumunských univerzít.

Obsah štúdia. Štúdium rumunského jazyka a kultúry sa skladá z troch skupín študijných predmetov: A/ lingvistika s aplikovaným výkladom: fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia a slovná zásoba, štylistika rumunského jazyka, odborná terminológia; B/ civilizácia: dejiny a reálie Rumunska, rumunská literatúra a kultúra; C/ jazyková zručnosť: ústny a písomný prejav, odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

V bakalárskom stupni štúdia  je ťažisko na povinných predmetoch. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku, nadobudnúť solídnu slovnú zásobu  a získať základné poznatky o rumunskej histórii, civilizácii a kultúre. Obsah teoretických predmetov je prepojený s praktickými tak, aby študent postupne získaval široké praktické zručnosti, schopnosť prekladať jednoduché texty a korešpondenciu, resp. tlmočiť jednoduché prehovory. V 3. ročníku bakalárskeho štúdia sa dôraz  začína klásť na translatologické disciplíny, ktoré sú profilujúcimi (umelecký a odborný preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie). Súčasne sa rozširuje paleta povinne voliteľných a výberových predmetov. Študenti si počas celého štúdia neustále rozvíjajú praktické znalosti z rumunského jazyka a rozširujú slovnú zásobu pod vedením rumunského lektora.Uplatnenie absolventov

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z rumunského jazyka do slovenčiny. Absolvent bakalárskeho štúdia môže buď pokračovať v 2-ročnom magisterskom stupni štúdia, pre ktorý má fundovanú teoretickú prípravu, alebo pracovať ako prekladateľ v podnikovej sfére, v oblasti kultúry (v redakciách a kultúrnych inštitúciách), v cestovnom ruchu. Absolvent magisterského stupňa získa kvalifikáciu prekladateľa a tlmočníka s uplatnením napr. v orgánoch Európskej únie, uplatnenie nájde ako súdny tlmočník a prekladateľ, ale aj v diplomacii alebo  v zahraničnom obchode. Vynikajúci absolvent magisterského štúdia môže pokračovať na doktorandskom stupni štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Od uchádzačov o štúdium v programe rumunský jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, prirodzenú zvedavosť, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní. Znalosť rumunského jazyka sa nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v rumunskej histórii, literatúre a reáliách.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Deň otvorených dverí

  26.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 21:53

Upozorniť na neaktuálne údaje