Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Absolvent študijného programu je vzdelaným odborníkom, ktorý má základné poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako systémoví inžinieri odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni. Sú schopní navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty najmä pre vidiecky priestor. V súvislosti so špecifickým zameraním študijného programu sú absolventi pripravení usmerňovať aj rozvoj cestovného ruchu na vidieku, vytvárať stratégie rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, a samostatne podnikať v oblasti cestovného ruchu. Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj cestovného ruchu. Sú pripravení aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môžu nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Fakulta prijíma absolventov bakalárskeho štúdia na základe prijímacieho konania (bez prijímacej skúšky a pohovoru).

Kritériom prijatia je:

-   ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia

-   študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom stupni štúdia

vážený študijný priemer

1,00 – 1,30      40 bodov                                                                                          

1,31 – 1,65      30 bodov                                                                                          

1,66 – 2,00      20 bodov

≥ 2,01              10 bodov

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.Doplňujúce informácie

Študijný program v dennej forme štúdia je bezplatným a v externej forme štúdia je spoplatnený.

Výška školného je 700 €.

Poplatok za prijímacie konanie (bez prijímacej skúšky a pohovoru)  sa uhrádza bankovým prevodom, alebo cez internetbanking, nie poštovou poukažkou.Podmienky pre zahraničných študentov

1. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  inžinierskeho stupňa štúdia.

2.  O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.

Ing. Veronika Dalkovičová, Kancelária pre štúdium a celoživotné vzdelávanie D- FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

2. Uchádzač môže podať dekanke FEŠRR žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.

3. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).

4. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.

5. Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú  prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.


 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra  udržateľného rozvoja SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Povinnými prílohami k prihláške sú:

 • životopis,
 • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR  SPU v Nitre),
 • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
 • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky a osobného pohovoru • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 23.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.07.2019 - 12.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky (papierová forma)
 • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady POPLATKU

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

-   pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém), vytlačenú prihlášku aj s prílohami zašle uchádzač na študijné oddelenie fakulty

-   pri papierovej prihláške 40 EUR (papierová prihláška ŠEVT, z internetu) - úhrada cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou!!!

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky:             Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2019 03:00

Upozorniť na neaktuálne údaje