Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Absolventi študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe. Absolventi študijného programu dokážu používať primeranú informačnú databázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu územných plánov a programov sociálno-ekonomického rozvoja ako podporného materiálu pre plánovacie a rozhodovacie procesy na vyššom stupni riadenia. Vedia používať analytické nástroje pre plánovanie štruktúry krajiny, vrátane priestorovej ekonomickej štruktúry, spracovať a odborne zdôvodniť výsledky a navrhnúť parciálne riešenia.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách. Vzhľadom na špecifické zameranie študijného programu (rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) sú absolventi schopní samostatne riadiť aj špecifické podniky cestovného ruchu, najmä malokapacitné ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá, prípadne vybrané podniky dodávateľských služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky

V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 

Ďalšie podmienky prijatia v prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov:

- výsledok maturitnej skúšky (max. 80 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),

- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) - 20 bodov.

 Doplňujúce informácie

Fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania.

 

Dekan FEŠRR môže:

-  akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,

-  ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.

 

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.

Deň otvorených dverí na FEŠRR sa bude konať dňa 2.2.2021 v posluchárni A02 (hlavná budova SPU) o 10:00h.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.

Koordinátor pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoruKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 28.02.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2021 - 31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
12


Prílohy
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (elektronická forma)
 • doklad o vykonaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka (príp. ekvivalent), ak ju uchádzač absolvoval (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém),

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) vygeneruje systém
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) vygeneruje systém
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje