Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Študijný program reaguje na zmeny postmodernej spoločnosti a vývoj poznania. V kontexte odboru sociálna práca sa špecializuje na prácu s deťmi, mládežou a rodinou. Program vychádza z požiadaviek trhu práce a snaží sa inovatívnym a kreatívnym spôsobom na ne reagovať.

Výučba je koncentrovaná na získavanie poznatkov, skúseností a zručností v oblasti bio-psycho-sociálneho vývinu dieťaťa a zameriava sa na metódy práce s rodinou.

Program je charakteristický tým, že je inovatívny v preferovaní moderných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou, je flexibilný v prístupe pedagógov ku študentom, kreatívny v možnostiach ich sebarealizácie  a rozvoja a má výrazne mulitidisciplinárny charakter. Jeho štúdiom sa dajú získať najmä : sociálno-psychologické kompetencie pre prácu s rodinou a dieťaťom, odborné aplikovateľné vedomosti zo psychológie, pedagogiky, práva, sociológie, pediatrie, ekonomiky a manažmentu;  nadobudnúť  a rozvíjať praktické zručnosti v špecifickej komunikácii, v rehabilitačných, poradenských a terapeutických technikách, v advokácii, mediácii a manažmente.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov v oblasti :   

 • náhradnej rodinnej starostlivosti
 • reedukácie
 • rehabilitácie
 • prevencie, poradenstva a terapie
 • sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
 • sociálnych služieb

Absolventi programu   nájdu svoje uplatnenie v rôznych prevenčných, poradenských aj terapeutických centrách pre deti, mládež a rodinu, v zariadeniach sociálnych služieb, v niektorých školských a zdravotníckych zariadeniach. Sú pripravovaní na výkon priamej práce s dieťaťom a rodinou v teréne, ambulancii alebo v rezidenciálnom type organizácie.             Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na študijný program  Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programyDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

   - lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole formou čestného           prehlásenia k 30.4.2020     ku dňu zápisu na štúdium prinesie prijatý uchádzač Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - sociálna práca

- motivačný list

- overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia

 (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2019/20 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola)

- overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 12.júna 2020.

Elektronická prihláška musí byť  doložená  prihláškou v printovej podobe s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania. Pri výbere uchádzačov sa bude brať do úvahy vážený študijný priemer za študijné výsledky za celé obdobie stredoškolského vzdelávania, výsledok maturitnej skúšky a obsah a forma motivačného listu uchádzača o štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania. Pri výbere uchádzačov sa bude brať do úvahy vážený študijný priemer za študijné výsledky za celé obdobie stredoškolského vzdelávania, výsledok maturitnej skúšky a obsah a forma motivačného listu uchádzača o štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2022 - 30.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje