Románske štúdiá

Študijný program románske štúdiá je novým filologicky zameraným programom, ktorý má za cieľ pripraviť absolventov – odborníkov (romanistov), zorientovaných v jednom z historicky najstarších európskych geopolitických a kultúrnych areálov, ktorý je tvorený skupinou piatich hlavných živých románskych jazykov: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina a taliančina.
V akademickom roku 2024/2025 ponúkame štúdium v nasledujúcich kombináciach jazykov: francúzština - portugalčina, francúzština - rumunčina, portugalčina - rumunčina, portugalčina - španielčina, rumunčina - španielčina.

Program románske štúdiá reflektuje aktuálnu potrebu širšieho a rozsiahlejšieho poznania kultúrnych a geopolitických európskych či svetových areálov, nevyhnutnosť otvoriť vzdelávanie humanitných predmetov v širšom zábere a formovať odborníkov, t. j. romanistov schopných pôsobiť v takto prezentovanej oblasti. Vychádza z podstaty a charakteru základov európskej civilizácie, kde je neodmysliteľným antické dedičstvo a jeho pokračovanie v období neskorého staroveku a raného kresťanstva na území budúcich románskych krajín; z geopolitického hľadiska ide o zásadný vplyv moderného civilizačného faktora románskych kultúr a snaha o jeho presadenie v období kolonializmu; zhodnotenie tohto kultúrneho prvku v post-koloniálnej ére prináša nový pohľad na danú areálovú oblasť. Skúmanie vplyvu románskeho areálu na svetovú geopolitickú situáciu a zhodnotenie jeho kultúrneho dedičstva v multikultúrnej a multilingválnej Európskej únii je nanajvýš aktuálne.

Absolventi nadobudnú komplexné vedomosti z oblasti románskeho spoločenského, politického, kultúrneho a literárneho areálu v historických, geopolitických a kultúrnych súvislostiach z diachrónneho a synchrónneho aspektu. Budú aktívne a plnohodnotne ovládať dva románske jazyky, ktoré si vyberú z kombinácií zostavených z 5 jazykov a ponúkaných v najbližšom akademickom roku; získajú základy latinčiny, ktorá im umožní prehlbovať lingvistické a kultúrne znalosti a v budúcnosti im pomôže ľahšie si osvojiť ďalšie románske jazyky, ktoré si môžu vybrať z ponuky predmetov. V magisterskom stupni je tretí románsky jazyk povinne voliteľný.

Absolventi, ktorí nadobudnú znalosti vybraných románskych jazykov a disciplín, patriacich k príslušnému jazykovému okruhu, budú mať prístup k autentickému poznaniu siedmich európskych a vyše dvoch desiatok zámorských frankofónnych, hispanofónnych a lusofónnych krajín, nadobudnú orientáciu v talianskom a rumunskom kultúrnom priestore.

Umožní im to prístup ku kultúrnemu a literárnemu dedičstvu všetkých románskych oblastí, zvládnu kultúrnu a odbornú komunikáciu, výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Organizácia štúdia: Študijný program románske štúdiá sa študuje v kombinácii dvoch románskych jazykov. Súčasťou štúdia je povinný blok spoločného základu - ten obsahuje predmety, ktoré sú úvodom do štúdia jazykov, literatúry a literárnej teórie, do dejín, civilizácie, kultúry a súčasnosti románskych krajín, oboznamujú s obsahom pojmov, ako frankofónia, lusofónia, hispanofónia a pod. Tento blok obsahuje v bakalárskom stupni tiež predmet venovaný základom latinskej filológie a vyučuje sa latinčina pre začiatočníkov (tieto dve disciplíny tvoria historický a lingvistický základ európskej kultúry, z ktorého vzišli aj moderné románske jazyky a literatúry). Vyučovacím jazykom spoločného základu je slovenčina.

Dva románske jazyky, ktoré si študenti zvolia podľa ponuky kombinácií jazykov vypísanej v príslušnom akademickom roku, budú ich jazykovou špecializáciou a majú svoje samostatné bloky tvorené z predmetov, ktorých obsahom je lingvistika, literatúra a civilizácia príslušného jazyka. Predmety sa vyučujú v zvolených jazykoch a v slovenčine. V magisterskom stupni je možnosť výberu povinne voliteľných predmetov, ktoré cielene pripravia poslucháčov na povolanie učiteľa (s podmienkou absolvovať Doplnkové pedagogické štúdium), na povolania vo vydavateľskej sfére, pričom si poslucháči môžu osvojiť aj základy prekladania, a na pokračovanie štúdia v doktorandskom stupni zameranom na vedeckú prácu.

Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií, zručností a techník v zvolenej kombinácii.

Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+ na niektorej z našich 20 partnerských univerzít vo Francúzsku, Belgicku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku a môžu využiť aj ponuku stáží a študentských pobytov v Rumunsku, organizovaných prostredníctvom bilaterálnych zmlúv.

Študijný program románske štúdiá zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave (profesori, docenti, odborní asistenti a zahraniční lektori), ktorí sú špecialisti v oblasti všetkých ponúkaných románskych jazykov, pôsobia aj ako aktívni vedci a prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), pôsobili a pôsobia v rámci učiteľských mobilít na zahraničných univerzitách a zabezpečujú aj účinkovanie zahraničných univerzitných učiteľov na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave.Uplatnenie absolventov

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov programu románske štúdiá sú: práca vo vydavateľstvách, v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori, a v indikovaných povolaniach, ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor. Z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, manažér v oblasti kultúry, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod. Z pohľadu administratívnych orgánov Európskej únie sú to povolania, ako administrátor (koordinácia projektov, komunikácia s tretími krajinami), korektor (korekcia administratívnych textov pred vydaním v Úrade pre publikácie EÚ; vyžaduje sa výborné ovládanie materinského jazyka a veľmi dobré ovládanie iného oficiálneho jazyka EÚ), prekladateľ (prekladanie rôznych typov textov pre Európsku radu, Európsky parlament, Súdny dvor v Luxemburgu a iné európske inštitúcie), potrebné je výborné ovládanie materinského jazyka a minimálne dvoch iných oficiálnych jazykov EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

Od uchádzačov o štúdium v programe románske štúdiá očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykom a kultúram oblasti románskeho areálu, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní. V prípade kombinácií, ktoré zahŕňajú španielčinu, resp. francúzštinu, je predpokladom znalosť daného jazyka/jazykov najmenej na úrovni B1. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.
Uchádzači, ktorí sa hlásia na jazykovú špecializáciu, ktorej súčasťou je španielsky jazyk, okrem testu všeobecných študijných predpokladov musia vykonať aj test zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz., s. r. o. Na štúdium portugalčiny, rumunčiny a taliančiny sa nevyžaduje znalosť jazyka. Uchádzači o program románske štúdiá so zameraním na francúzsky jazyk, ktorí sa zúčastnili na celoštátnom kole Olympiády z francúzskeho jazyka, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky. Uchádzači o program románske štúdiá so zameraním na španielsky jazyk, ktorí sa zúčastnili na celoštátnom kole Olympiády zo španielskeho jazyka, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať jazykový test zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program románske štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje