Rodové štúdiá a kultúry

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Rodové štúdiá a kultúra môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na rodovú problematiku ako aj queer teóriu, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej jazykovej aj rodovej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.

Teoretické vedomosti absolventa:

– ovláda základné metodologické postupy rodových teórií a literárnovedného bádania ako aj bádania v oblasti britských a amerických reálií

– má primerané vedomosti o rodových a queer teóriách, má prehľad o dejinách britskej a americkej literatúry a dokáže analyzovať literárne diela z rodového hľadiska.

– disponuje základnými vedomosťami o britských a amerických dejinách, kultúre, umení a postavení rodu v týchto sférach.

– disponuje základnými jazykovými zručnosťami, ktoré mu umožňujú adekvátnu komunikáciu v anglickom jazyku predovšetkým vo sfére interkultúrnej komunikácie.

– je schopný uplatniť sa v praxi v odboroch, kde sú znalosti rodovej problematiky prioritné.

Praktické schopnosti absolventa:

– má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku

– jeho vedomosti mu umožňujú aktívne sa podieľať na riešení úloh spojených s disciplínami svojej predmetovej špecializácie

– po využití možností ďalšej profilácie, výberom z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, získa dôležité rodové, terminologické a komunikatívne zručnosti pre svoje ďalšie uplatnenie

– má základné schopnosti a spôsobilosti potrebné pre využívanie informačno-komunikačných technológií

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa bakalárskeho štúdia:

– má návyk permanentného vzdelávania sa

– je schopný interpretácie odborných textov z disciplín predmetovej špecializácie

– vie efektívne komunikovať a kooperovať v pracovnom tíme

Viac informácií získate na webstránke katedry. http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Riadne vyplnené tlačivo prihlášky „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok 2019/2020

Po postúpení elektronickej prihláky je uchádzač povinný postúpiť v stanovenom termíne aj podpísanú papierovú verziu elektronickej prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2 alebo Portálu VŠ) s prislušnými potvrdeniami. 

2. Výsledky stredoškolského štúdia potvrdené strednou školou na prihláške na VŠ alebo notársky (alebo úradne)  overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (vysvedčenia z posledného ročníka zo strednej  školy uchádzač nepostupuje).

Uvedený bod sa nevzťahuje na študijné programy:

- Britské a americké štúdia

- Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Rodové štúdia a kultúra

- Psychológia.

3. Každý uchádzač musí doložiť notársky (alebo úradne) overenú kópiu alebo školou potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 7. 6. 2019

V prípade, že študent nemôže z objektívných dôvodov doložiť maturitné vysvedčenie, musí v stanovenom termíne do 7. 6. 2019 postúpiť písomné ospravedlnenie. 

V prípade, že študent maturoval v predchádzajúcich rokoch je potrebné notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia doložiť spolu s prihláškou, alebo mať maturitné výsledky potvrdené strednou školou.

4. Potvrdenia, ktoré sú súčasťou prihlášky (napr. olympiády a iné) musia mať pečiatku a podpis vydavajúcej organizácie. Kópia potvrdenia musí byť notársky (alebo úradne) overená. Akceptované budú iba tie, ktoré budú doručené do 24. 5. 2019

Ak uchádzač nepredloží jednu časť bodu 1 - 3. nebude zaradený do prijímacieho konania a zároveň nebude pripustený na prijímaciu skúšku.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredoškolného alebo úplného stredného odorného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie môže byť na štúdium podmienečne prijatý s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskor v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základých podmienok na prijatie.

Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Filozofická gakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárová 2, P. O. BOX A-29, 040 59  Košice

Prihláseným uchádzačom budú zaslané informácie o prijímacom konaní, prijímacej skúšky najneskôr mesiac pred stanoveným termínom.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internete najneskôr do 28. 6. 2019

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne do vlastných rúk. Proti rozhodutiu dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.Doplňujúce informácie

Upozorňujeme uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, že postúpená verzia elektronickej prihlášky (zverejnená na webovej stránke fakulty www.upjš.sk ) musí byť zhodná s tlačenou verziou prihlášky.


Nový vzor tlačiva prihlášky na VŠ je zverejnený na:
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači.

Postup pri uznávaní rovnocenností dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odbprných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je platný od 01. 01. 2016.

- maturitné vysvedčenie nostrifikuje príslušný okresný úrad, odbor školstva

- prevod známok a apostilovaných potvrdení o výsledkoch štúdia zo strednej školy za 1 až posledný ročník štúdia na strednej škole realizuje fakultaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.,

beata.gajdosova1@upjs.sk, VoIP: 055 234 7180

Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami sa na jeho písomnú žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky musí uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami postúpiť spolu s prihláškou. K žiadosti je potrebné pripojiť aj dokument, v ktorom sú uvedené jeho špecifické potreby, napr. "Správa z centra špeciálno-pedagogického poradenstva", "Diagnostická správa" a pod.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

100% písomný test,

- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku,

- alebo doloženie medzinárodného certifikátu.

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v denej je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, alebo úspešného riešenia Olympiády v anglickom jazyku, alebo doloženie medzinárodného certifikátu.

Prijímacia skúška bude pozostávať z písomného testu. O percentuálnom vyjadrení úspešnosti rozhoduje dekanka FF UPJŠ.

Test bude zameraný predovšetkým na anglickú gramatiku (morfolňogia, lexika, syntax). Od uchádzačov/iek sa očakáva veľmi dobré zvládnutie anglického jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre stredné školy s maturitou a katalógom cieľových požiadaviek pre maturitu na úrovni B2. Informácie o maturite sú dostupnné na stránke MŠ SR - http://www.minedu.sk/maturita-2017/

Od uchádzača/ky sa ďalej bude vyžadovať spoľahlivá znalosť anglofóbných reálií, ako jú ma možnosť spoznať z učebných materiálov používaných na stredných školách.

Hodnotenie: 100% bodov z písomného testu.

Uchádzači/ky, ktoríúé sa umiestnia na 1,, 2,, alebo 3, mieste Celosvetového kola, Krajského kola, alebo Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku počas svojho stredoškolského štúdia, budú na študijný program prijatý bez prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška môže byť tiež nahradená medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovádania  jazyka podľa Európského referenčného rámca pre jazyky. Minimálna požadovaná úroveň pre anglický jazyk je nasledovná:

- TOEFL iBT: min. 72 (alebo úroveň B2),

- IELTS: min. 6 (alebo úroveň B2),

- Cambridge First Certifikate: min. 173 (alebo úroveň B2),

- Certifikate od Advanced English: min. 180 (alebo úroveň B2),

- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. Forma prijímacej skúšky

- 100% písomný test,

- alebo úspešný/á riešiteľ/ka celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku,

- alebo doloženie medzinárodného certifikátu,

- alebo doloženie certifikátu o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.  • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2019 - 12.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Povinné prílohy
 • doklad o úhrade (výlučne bankovým prevodom) poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Klasická priháška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 30,-Euro

Elektronická prihláška* a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 20,-Euro

Klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúšoku: 50,-Euro

Elektronická prihláška* a prijímacie konaie s prijímacou skúškou: 40,-Euro

*po postúpení elektronickej prihlášky je uchádzač povinný postúpiť v stanovenom termíne aj podpísanú papierovú verziu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2 alebo Portálu VŠ) s príslušnými potvrdeniami.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180

Číslo účtu: 7000074351

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Variabilný symbol: 5997

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Uvedené pokyny je potrebné dodržať pretože inak Vaša platba nebude spárovana k Vašej prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania FF UPJŠ vracia uchádzačom iba v prípade neotvárania študijných programov s nedostatnočným počtom uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2018 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje