Riadenie procesov

Absolvent má všeobecné a prierezové vedomosti odboru Kybernetika na úrovni hodnotenia, a to odborných a metodologických vedomostí z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiacich ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume, a potrebných na projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe. Ovláda metódy modelovania, návrhu a riadenia procesov. Je schopný kritickej analýzy, abstrakcie, hodnotenia a zovšeobecňovania danej problematiky a syntézy nových a zložitých konceptov, vrátane tvorby a hodnotenia nových hypotéz, úsudkov a stratégií. Preukazuje schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou. Aplikuje a implementuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy a je schopný samostatne a odborne prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja doma aj v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže stanovovať zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Súčasťou štúdia je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium v študijnom programe riadenie procesov je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.) inklinujúcich k originálnemu riešeniu inžiniersko-vedeckých problémov v oblasti riadenia dopravných a technologických procesov. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti riadenia procesov. Na riešenie týchto úloh doktorand využíva najnovšie poznatky z moderných analytických a numerických metód, metód matematického a fyzikálneho modelovania, informatiky, merania elektrických a neelektrických veličín, mikroelektroniky, elektroenergetiky, automatického a  diskrétneho riadenia až do úrovne umelej inteligencie vrátane realizácie riadenia zodpovedajúcimi procesormi, ako aj poznatky z ďalších odborov. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov. Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe riadenie procesov získal poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov v tradičných oblastiach odboru ako sú: metódy modelovania a riadenia procesov, navrhovanie riadenia robotických a mechatronických systémov, nových programových a komunikačných systémov na riadenie zložitých systémov. Je schopný kritickej analýzy, abstrakcie, hodnotenia a zovšeobecňovania danej problematiky a syntézy nových a zložitých konceptov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k  zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní. Ďalšie podmienky prijatia Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na FEIT UNIZA pre 3. stupeň štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne.Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. V  prípade záujmu o  viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit. uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju elektronicky do určených termínov. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium: • životopis, • kópie dokladov o  absolvovanom vzdelaní 2. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o  štátnej skúške a  dodatok k diplomu) – tento bod nemusia vykonať absolventi FEIT UNIZA, • súpis publikovaných prác, inej odbornej činnosti, • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzač, ktorý vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského, minimálne na úrovni B1 (podľa SERR). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. Tel.: 041/513 20 57 e-mail: mariana.benova@feit.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Pri prijímacej skúške sa posudzujú:

a)      výsledky doterajšieho štúdia,

b)      nadobudnuté vedomosti a poznatky z predmetov druhého stupňa štúdia súvisiacich so zvoleným študijným programom tretieho stupňa a vybranou témou dizertačnej práce a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme,

c)      jazyková vyspelosť a jazykové schopnosti uchádzača z anglického jazyka,

d)      doterajšia publikačná činnosť uchádzača,

e)      ďalšie aktivity uchádzača v danej oblasti (ŠVOS, prax, odborné stáže,...),

 1. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
 2. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti.

 Forma prijímacej skúšky

pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina banka:

Štátna pokladnica číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917 konštantný symbol: 0308 variabilný symbol: 10333 – doktorandské štúdium Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z  účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Doklad o úhrade: doklad o zaplatení vložiť do príloh v elektronickej prihláške. Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach. Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2023 13:18

Upozorniť na neaktuálne údaje