Riadenie letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych riadiacich letovej prevádzky pre miesta v podnikoch pre letové prevádzkové služby, pre ktoré sa požaduje dané profesijné vzdelania. Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú vytvorené pre štáty EÚ a sú zakotvené primárne v predpisoch pre letovú prevádzku civilného letectva. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskymi predpismi agentúry Eurocontrol, EASA. Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok riadiacich letovej prevádzky, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie preukazu spôsobilosti Dopravným úradom Slovenskej republiky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesijnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

Absolvent je pripravený k výkonu činnosti profesionálneho pracovníka riadenia letovej prevádzky v súlade s leteckými Európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po vykonaní konkrétnych skúšok byť riadiacim letovej prevádzky podľa získaného preukazu spôsobilosti vydaným Dopravným úradom SR.



Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

 

 



Doplňujúce informácie

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Riadenie letovej prevádzky

            Pre študijný program Riadenie letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky a získanie  leteckej zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle leteckej legislatívy EASA, ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný program



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lucia.melnikova@tuke.sk



Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    04.06.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    06.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2021 12:50

Upozorniť na neaktuálne údaje