Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný program Riadenie procesov získavania a spracovania surovín poskytne absolventom širší odborný profil s možnosťou uplatnenia vo výrobe, vo funkciách vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, špecialistov, vedúcich projekčných tímov pre riadiace systémy a manažérov na rôznych organizačných stupňoch v priemysle a vo firmách, obchodných organizáciách zameraných na priemyselnú automatizáciu. Tiež sa veľmi dobre uplatnia vo výskumných a projekčných organizáciách, doma i v zahraničí.Uplatnenie absolventov

Študijný program nadväzuje na rovnomenný program bakalárskeho stupňa. V inžinierskom stupni vzdelávania je program orientovaný predovšetkým na získanie všeobecných manažérskych metodík a prístupov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie podnikových systémov riadenia kvality. Osobitne je preberaná otázka merateľnosti parametrov kvality, a to aj z hľadiska environmentálnych aspektov. Absolventi budú schopní pracovať na strednej a vrcholovej úrovni riadenia predovšetkým ako koordinátori stratégie a politiky pre zabezpečovanie kvality procesov a produktov (výrobkov/služieb) v organizáciách s integrova-nými manažérskymi systémami zahŕňajúcimi aj oblasť spoločenskej zodpovednosti. Môžu pracovať tiež ako vedúci interní auditori a po doškolení aj ako samostatní externí auditori, prípadne ako školitelia v nezávislých certifikačných organizáciách pôsobiacich na území SR. Skladba a obsah výučbových predmetov je natoľko prierezová, že sa absolvent môže uplatniťv organizáciách aj mimo odvetvia surovinového priemyslu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 15:21

Upozorniť na neaktuálne údaje