Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Uplatnenie absolventov

Študijný program nadväzuje na rovnomenný program bakalárskeho stupňa. V inžinierskom stupni vzdelávania je program orientovaný predovšetkým na získanie všeobecných manažérskych metodík a prístupov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie podnikových systémov riadenia kvality. Osobitne je preberaná otázka merateľnosti parametrov kvality, a to aj z hľadiska environmentálnych aspektov. Absolventi budú schopní pracovať na strednej a vrcholovej úrovni riadenia predovšetkým ako koordinátori stratégie a politiky pre zabezpečovanie kvality procesov a produktov (výrobkov/služieb) v organizáciách s integrova-nými manažérskymi systémami zahŕňajúcimi aj oblasť spoločenskej zodpovednosti. Môžu pracovať tiež ako vedúci interní auditori a po doškolení aj ako samostatní externí auditori, prípadne ako školitelia v nezávislých certifikačných organizáciách pôsobiacich na území SR. Skladba a obsah výučbových predmetov je natoľko prierezová, že sa absolvent môže uplatniťv organizáciách aj mimo odvetvia surovinového priemyslu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaDoplňujúce informácie

Odporúčaný počet uchádzačov-študentov pre otvorenie študijného programu:
- v dennej forme štúdia je 20
- v externej forme štúdia je 12Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva. • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2017

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 20.06.2017

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 900
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.03.2017 12:12

Upozorniť na neaktuálne údaje