Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný program poskytuje znalosti o zemských zdrojoch, technológiách pre ich získavanie i spracovanie, zahŕňa metódy a prostriedky pre získavanie údajov z procesov, ich analýzu, hodnotenie, ukladanie a využívanie s príslušnou podporou informačných technológií, legislatívu pre plánovanie, budovanie, udržiavanie a zlepšovanie nielen systému manažérstva kvality, ale aj systému manažérstva environmentu a systému manažérstva BOZP, nástroje manažérstva rizika a spoločenskej zodpovednosti. Absolvent  dokáže aktívne využívať štatistické metódy, nástroje štatistického riadenia kvality, primerane sa orientuje v problematike metrológie a skúšobníctva.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú schopní pracovať vo funkciách manažérov kvality, ako audítori, špecialisti v oblasti štatistického riadenia kvality v organizáciách, špecialisti v oblasti environmentálneho riadenia, či lektori pri zabezpečovaní vzdelávania personálu v organizáciách. Štruktúra a obsah predmetov je taká prierezová, že absolventi sú schopní pracovať v rôznych organizáciách aj mimo surovinového priemyslu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 14:57

Upozorniť na neaktuálne údaje