Riadenie a modelovanie metalurgických procesov

Absolvent študijného programu získava úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore hutníctvo. Počas štúdia získava teoretické základy z prírodovedných disciplín, najme chémie a fyziky, ako aj poznatky základov matematiky a programovania, ktoré v ďalšom aplikuje a využíva v technologickej oblasti teórie hutníckych procesov, náuky o materiáloch a tepelnej techniky v metalurgii. Ďalej nadobudne znalosti z fyzikálneho modelovania a simulácie metalurgických procesov s využitím CAD systémov, simulačných a termodynamických programov. Nemenej dôležitou súčasťou nadobudnutých znalostí absolventa sú aj poznatky z manažovania výrobných procesov t.j. znalosti z environmentálneho pôsobenia technologických procesov v jeho oblasti, znalosti v oblasti zakladania a prevádzkovania malých a stredných výrobných podnikov, • znalosti z obchodného, pracovného a environmentálneho práva a schopnosti z aplikácie informačnej a komunikačnej techniky.Uplatnenie absolventov

Absolvent môže nájsť uplatnenie v domácich a zahraničných výrobných prevádzkach, v oddeleniach metalurgie. Môže pôsobiť v oddeleniach projekčného charakteru s využitím CAD systémov, simulačných programov, informačných a komunikačných technológií na aplikačnej úrovni. Je schopný kreatívneho myslenia a inovatívneho konania v študovanom odbore, čo môže využiť aj v oblasti samostatného podnikania v oblasti metalurgie resp. iných oblastiach malého a stredného podnikania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

-bezKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2020 09:32

Upozorniť na neaktuálne údaje