Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie

Absolventi študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ majú poznatky z ekonomických teórii a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórií riadenia verejnej správy a verejného sektora, správneho práva, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Sú schopní na základe získaných poznatkov analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické procesy v kompetencii verejnej správy a samosprávy, sú schopní špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé kroky tvorby a realizácie programov a projektov, a vedia identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky a ďalších komunitárnych politík vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov ich realizácie. Môžu sa úspešne uplatniť ako vedúci pracovníci odborov a úsekov štátnej správy a samosprávy na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ako aj odborní pracovníci v rámci inštitúcií EÚ. Ďalej môžu pracovať v subjektoch zaoberajúcimi sa regionálnym a miestnym rozvojom (neziskové organizácie, občianske združenia), kde sú schopní navrhovať a implementovať rozvojové programy a projekty.

Uplatnenie absolventov
Absolvent dokáže riešiť zložité problémy spoločenskej praxe na úrovni miestnej, regionálnej aj štátnej samosprávy, pri ktorých tvorivo využíva teoretické poznatky získané štúdiom odborných predmetov. Dokáže definovať rozvojové stratégie vidieckych obcí a regiónov, pozná nástroje na ich presadzovanie a tieto dokáže v praxi tvorivo uplatňovať. Je schopný individuálne rozhodovať, ale aj pracovať v tíme ako manažér, resp. odborník v oblasti regionálneho a územného rozvoja. Dokáže komunikovať so spolupracovníkmi a s podriadenými. Ovláda metódy a techniky práce s verejnosťou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Fakulta prijíma absolventov bakalárskeho stupňa štúdia na základe prijímacieho konania (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru). Uchádzač je zaradený do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania. Dekanka fakulty posúdi príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho stupňa štúdia.

Kritériom prijatia je:

-   ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia

-   študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom stupni štúdia

vážený študijný priemer

1,00 – 1,30      40 bodov                                                                                          

1,31 – 1,65      30 bodov                                                                                          

1,66 – 2,00      20 bodov

≥ 2,01              10 bodov

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov.Doplňujúce informácie

Študijný program v dennej forme štúdia je bezplatným a v externej forme štúdia je spoplatnený.

Výška školného je 750 €.

Poplatok za prijímacie konanie (bez prijímacej skúšky a pohovoru)  sa uhrádza bankovým prevodom, alebo cez internetbanking, nie poštovou poukažkou.Podmienky pre zahraničných študentov

1. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  inžinierskeho stupňa štúdia.

2.  O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje  (v zmysle § 33-35 Zákona č. 422/2015 Z. z. v platnom znení):

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; 

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

2. Uchádzač môže podať dekanke FEŠRR žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.

3. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží elektronickou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).

4. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.

5. Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra  environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Povinnými prílohami k prihláške sú:

 • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR  SPU v Nitre),
 • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
 • pri študijných programoch uskutočňovaných v kombinácií slovenského a anglického jazyka overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5), v prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru,
 • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky.

 Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky a osobného pohovoru • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2022 - 31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky (papierová forma, elektronická forma)
 • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady POPLATKU

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

-   pri elektronickej prihláške 35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém), 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky:             Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 18.08.2022 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje