Regionálny cestovný ruch

Cieľom študijného programu je vyškolenie odborníkov, ktorí v rámci svojich aplikovaných metodických poznatkov a odborných vedomostí budú schopní sa umiestniť, manažovať a organizovať činnosti v oblasti turizmu a hotelierstva, a získajú dostatočné vedomosti pre pokračovanie na druhom, magisterskom stupni. Je schopný tvoriť produkty a programy cestovného ruchu, organizovať a viesť pracovný kolektív, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, má primerané prevádzkové zručnosti. Má vedomosti z princípov udržateľného cestovného ruchu, kvalifikovane zvládne sprievodcovskú činnosť, kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Môže v tejto sfére aj súkromne podnikať. V rámci medzinárodnej skúsenosti výučby turizmu je všeobecne platné, že k teoretickej príprave sa pripája aj odborná prax počas 3. trimestra tretieho ročníka štúdia.Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu koordinovať chod a činnosť rôznych firiem v oblasti cestovného ruchu alebo tiež môžu manažovať jednotlivé oblasti turizmu. Absolventi môžu vykonávať samostatnú, zodpovednú, odbornú, organizačnú, hospodársku a realizačnú činnosť v jednotlivých oblastiach turizmu, pri organizovaní a sprostredkovaní ciest a výletov, v cestovných kanceláriách, v hotelierstve a v ubytovacích zariadeniach, v turistických informačných kanceláriách, v centrách voľného času, v agentúrach a v rozličných podnikoch cestovného ruchu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Hodnotenie prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na FSŠ UKF v Nitre je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitou.

 1. Na FSŠ UKF v Nitre výber uchádzačov na prijatie na 1. stupeň štúdia, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, sa robí na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách, resp. na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky organizovanej agentúrou SCIO. Skúšku možno zložiť v niekoľkých mestách na Slovensku (vrátane Nitry). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.
 2. Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na FSŠ UKF v Nitre štandardne nie je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. V prípade študijných odborov Učiteľstvo predmetov Prekladateľstvo a tlmočníctvo – kde sú medzifakultné aprobácie – môže vyžadovať druhá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvovanie prijímacej skúšky z druhého aprobačného predmetu. O tejto skutočnosti rozhoduje dekan príslušnej fakulty a informácie musí zverejniť včas daná fakulta v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Podmienkou pre prijatie na študijné programy Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, Ugrofínske štúdiá a Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským je úspešná maturita z maďarského jazyka a literatúry.

  Spôsob hodnotenia výsledkov na stredných školách, resp. prijímacej skúšky:

     Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov, z toho:

i)        v prípade, že uchádzač nemá povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku ani z jedného predmetu:

a)      hodnotenie na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách:

(a)    70 bodov za prospech na strednej škole na základe tohto vzorca:

BH = (2,5 – P)/1,5*70, kde P je priemer priemerov koncoročných výsledkov za 2. a 3. ročník, respektíve za 4. ročník (priemery sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo. V prípade absolventov zahraničných stredných škôl sa prihliada aj na špecifické podmienky krajiny, v ktorej absolvovali strednú školu),

(b)   30 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže a pod.). Fotokópie príslušných dokladov (diplomov, certifikátov atď.) o aktivitách je potrebné doložiť k prihláške.

 

b)      hodnotenie na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky:

100 bodov za výsledky z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady (OSP) v rámci Národnej  porovnávacej skúšky (NPS) organizovanej agentúrou Scio, ak uchádzač o štúdium dosiahne celkový percentil 50 a viac. Fakulta uznáva iba výsledky z prvých troch termínov testovania v akademickom roku 2017/2018.

 

 

ii)      v prípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku z jedného predmetu:

a)      hodnotenie na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách:

(a)    25 bodov za prijímaciu skúšku z daného predmetu,

(b)   50 bodov za prospech na strednej škole  na základe tohto vzorca:

BH = (2,5 – P)/1,5*50, kde P je priemer priemerov koncoročných výsledkov    za 2. a 3. ročník, respektíve za 4. ročník (priemery sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo. V prípade absolventov zahraničných stredných škôl sa prihliada aj na špecifické podmienky krajiny, v ktorej absolvovali strednú školu),

(c)    25 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže a pod.). Fotokópie príslušných dokladov (diplomov, certifikátov atď.) o aktivitách je potrebné doložiť k prihláške.

 

b)      hodnotenie na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky:

(a)    25 bodov za prijímaciu skúšku z daného predmetu,

(b)   75 bodov za výsledky z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady (OSP) v rámci Národnej  porovnávacej skúšky (NPS) organizovanej agentúrou Scio, ak uchádzač o štúdium dosiahne celkový percentil 50 a viac. Fakulta uznáva iba výsledky z prvých troch termínov testovania v akademickom roku 2017/2018.

Doklady o aktivitách je potrebné poslať spolu s prihláškou do 31. marca 2018. Doklady doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Výsledok Národnej porovnávacej skúšky uchádzač musí dokladať príslušným certifikátom.

 1. Po pridelení bodového hodnotenia za jednotlivé atribúty prijímacieho konania (priemer, iné aktivity, NPS a prijímacia skúška) a ich sčítaní sa priradí ku každému uchádzačovi sumárne hodnotenie – celkový výsledok. Podľa celkového výsledku prijímacieho konania sa vytvorí poradie uchádzačov pre každý študijný program (a skupinu študentov, v prípade študijného programu Regionálny cestovný ruch) tak, že číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s najnižším počtom bodov pre daný študijný program (danú skupinu študentov, v prípade študijného programu Regionálny cestovný ruch).
 2. Počty bodov z prijímacieho konania budú zavesené bezodkladne v Akademickom informačnom systéme (AIS) UKF v Nitre.

Prijímanie uchádzačov na 1. stupeň štúdia

 O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan fakulty na základe poradia a plánovaných počtov prijatých pre jednotlivé študijné programy.

 1. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, môže dekan fakulty prijať na iný študijný program fakulty, v ktorých sú voľné kapacity.
 2. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, rozhodnutie sa doručuje vyvesením na úradnej výveske FSŠ UKF v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
 3. Uchádzač môže podať dekanovi FSŠ žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.
 4. Prijatý uchádzač je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.
 5. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.


Doplňujúce informácie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity ako reprezentácia školy a i.). Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v súbore cloggingových tancov ATIKUS, divadielko VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

UKF v Nitre organizuje a ponúka aj externé formy štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandské štúdium, rozširujúce štúdium pre absolventov učiteľského štúdia, doplňujúce pedagogické štúdium). Konkrétna a komplexná ponuka možností externého štúdia fakúlt UKF pre akademický rok 2018/2019 je zverejnená aj na internetovej stránke univerzity www.ukf.sk a jej fakúlt. Pre organizáciu prijímacích skúšok externého štúdia platia rovnaké pokyny ako pre uchádzačov o denné štúdium na všetkých fakultách UKF.Podmienky pre zahraničných študentov
 • študijné programy na fakultách UKF si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad,
 • uchádzač v stanovenom termíne vyplní a zašle v písomnej a elektronickej forme prihlášku na štúdium a úspešne vykoná prijímacie skúšky, resp. splní podmienky prijímacieho konania na zvolený študijný program,
 • uchádzač doloží k prihláške životopis a ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku,
 • podmienkou pre zahraničných uchádzačov je absolvovanie jazykovej prípravy, pokiaľ slovenský jazyk neovládajú,
 • štúdium je bezplatné pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, zahraničných študentov slovenskej národnosti (krajanov) a štátnych príslušníkov Európskej únie,
 • pre ostatných uchádzačov zo zahraničia podmienky štúdia určujú medzištátne dohody, resp. štúdium sa koná za poplatok,


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogikyVšeobecné informácie k prijímacej skúške

-          Uchádzači sa môžu prihlásiť na všetky študijné programy učiteľstva predmetov, ktoré sú v ponukách ostatných fakúlt UKF. Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským (biológia, matematika), ktoré sú uvedené v ponuke Fakulty prírodných vied UKF. V tomto prípade uchádzač v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium "pre školy s vyučovacím jazykom maďarským".

-          U uchádzačov o štúdium učiteľstva telesnej výchovy k prihláške odporúčame priložiť doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch.

-          Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihláška na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie budú vrátené uchádzačovi o štúdium.

Podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa štúdia

 Uchádzač sa hlási na štúdium na fakulte podaním prihlášky do 31. marca 2018. Prihlášku je možné podať:

˗          tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – bakalárske – prvý stupeň)

˗          elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

 • V prihláške uchádzač uvedie:

˗          akademický rok 2018/2019,

˗          požadované osobné údaje,

˗          názov fakulty,

˗          názov študijného programu, o ktorý má záujem,

˗          formu štúdia (denné štúdium),

˗          metódu štúdia (prezenčná),

˗          rok maturitnej skúšky,

˗          kód strednej školy,

˗          druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,

˗          študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,

˗          na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,

˗          dátum a prihlášku podpíše.

Povinné prílohy prihlášky sú:

˗          životopis,

˗          úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu) – pre uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2018. Uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2018, pošlú na Študijné oddelenie FSŠ UKF v Nitre do 30. júna 2018, resp. predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia pri prezentácii v deň prijímacej skúšky,

˗          doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača),

 1. Uchádzač si môže podať viac prihlášok na štúdium zvolených študijných programov, avšak vždy na samostatnej prihláške a poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri stiahnutí prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.
 2. Študijné oddelenie vráti uchádzačovi prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky požadované doklady a informácie, na doplnenie.
 3. Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou.
 4. Uchádzač, ktorý vykoná maturitnú  skúšku v roku 2018, vypĺňa v prihláške známky za 1.až 3. ročník strednej školy. Uchádzač, ktorý študuje na päťročnej strednej škole a vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vypĺňa v prihláške známky za 1.- 4. ročník strednej školy. Známky na prihláške potvrdí príslušná stredná škola.
 5. Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené fotokópie vysvedčení z 1. – 4., resp. 1. - 5. ročníka (alebo známky na prihláške dá potvrdiť príslušnej strednej škole).
 6. Na absolventov zahraničných stredných škôl sa odseky 7 a 8 vzťahujú primerane, keďže sa u nich prihliada aj na špecifické podmienky krajiny, v ktorej absolvovali strednú školu.
 7. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa Vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o  vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami, predložiť najneskôr do 31. augusta 2018 potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní uvedený v §  3 ods. 4 písmeno a) preložený do slovenského jazyka a overený podľa §  3 ods. 6 uvedenej vyhlášky.
  1. Poplatok za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pri podaní prihlášky

˗          v tlačenej podobe je vo výške 30,- €,

˗          v elektronickej podobe je vo výške 25,- €.

Na FSŠ uchádzač podáva prihlášku na adresu:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dražovská 4 

949 74 Nitra

 

Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180    IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)    pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky

b)   pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT): 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Doklad o platbe sa prikladá nalepením na tretiu stranu prihlášky. Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva. • Deň otvorených dverí

  15.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2017 - 31.03.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2018 - 15.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku          30,00 €
- za elektronickú prihlášku      25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073033/8180
Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. – lszekeres@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2017 09:30

Upozorniť na neaktuálne údaje