Reformovaná teológia

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium štandardne trvá päť rokov a je ukončené štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Úspešným absolvovaním tohto štúdia získa študent titul  „Magister“  (Mgr.). V akademickom roku 2022/2023 otvára RTF UJS 1 akreditovaný študijný program.Uplatnenie absolventov

Absolvent Reformovanej teologickej fakulty (Mgr.)  získa počas štúdia ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo študovaného odboru. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dobrým východiskom pre prax a ďalšie štúdium. Absolvent má rozsiahle a spoľahlivé vedomosti z jazyka, literatúry, dejín, kultúry a reálií krajín, ktorej jazyk študuje, ako aj schopnosti a zručnosti na prácu prekladateľa a tlmočníka. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

V zmysle zákona 131/2002 Z.z základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a absolvovanie prijimacích skúšok.

Obsah prijímacích skúšok pre magisterské štúdium:

·         písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných a teologických vedomostí, ako aj znalosti  cudzieho jazyka

·         ústny motivačný pohovor, zistenie zručnosti v oblasti cirkevného spevu, cudzieho jazyka a spôsobilosti na potenciálnu duchovenskú službuDoplňujúce informácie

Ďalšie podmienky prijatia sú:

·        vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;

 • životopis (elektronicky, vo formáte pdf);
 • maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf);
 • odporúčanie duchovného (elektronicky, vo formáte pdf);
 • odporúčanie presbytéria, pre cudzincov odporučenie od biskupa (elektronicky, vo formáte pdf);
 • konfirmačný list (elektronicky, vo formáte pdf);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky).


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí absolvované vysokoškolské štúdium 1. stupňa ukončené štátnou skúškou je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí absolvované úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://ujs.sk/sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami.htmlVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie skúšky na magisterské štúdium:

 • písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných, biblických a teologických vedomostí, ako aj znalosti cudzieho jazyka;
 • ústny motivačný pohovor, zistenie zručnosti v oblasti cirkevného spevu, cudzieho jazyka a spôsobilosti na potenciálnu duchovenskú službu.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna skúškaTesty

·         písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných a teologických vedomostí, ako aj znalosti  cudzieho jazyka • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.07.2022 - 07.07.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • odporúčanie duchovného (elektronická forma)
 • odporúčanie presbytéria, pre cudzincov odporúčanie od biskupa (elektronická forma)
 • konfirmačný list (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prij. konanie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

25 € - elektronická prihláška
50 € - písomná prihláška

 

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Univerzita J. Selyeho odporúča uchádzačom, aby poplatok za prijímacie konanie uhradili bankovým prevodom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Attila Lévai, PhD. – levaia@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2022 09:36

Upozorniť na neaktuálne údaje