Rádiologická technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu rádiologická technika sa uplatni ako rádiologický technik vo všetkých stupňoch liečebno - preventívnej starostlivosti, na pracoviskách: rádiológie, nukleárnej medicíny, radiačnej onkológie, počítačovej tomografie, nukleárnej, magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie. Rádiologický technik je oprávnený samostatne realizovať rádiologické zobrazovacie vyšetrenia a aplikáciu ionizujúceho žiarenia pri rádioterapeutických postupoch na základe ordinácie lekára – špecialistu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danou študijnom odbore,Doplňujúce informácie

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).
2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
- 100 % - 81 % výborne 1
- 80 % - 61 % chválitebne 2
- 60 % - 41 % dobre 3
- menej ako 40 % dostatočné 4
3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdiumPodmienky pre zahraničných študentov

Termín podávania prihlášok pre zahraničných uchádzačov do 30.4.2023Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (papierová forma)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní
  • Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martin Bereta, PhD. – martin.bereta@ku.sk
Posledná aktualizácia: 01.02.2023 13:28

Upozorniť na neaktuálne údaje