Rádiologická technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu rádiologická technika sa uplatni ako rádiologický technik vo všetkých stupňoch liečebno - preventívnej starostlivosti, na pracoviskách: rádiológie, nukleárnej medicíny, radiačnej onkológie,  počítačovej tomografie, nukleárnej, magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

Rádiologický technik je oprávnený samostatne realizovať rádiologické zobrazovacie vyšetrenia a aplikáciu ionizujúceho žiarenia pri rádioterapeutických postupoch na základe ordinácie lekára – špecialistu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
 • zdravotná spôsobilosť (podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory),
 • bez prijímacej skúšky,
 • pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

K prihláške je potrebné pripojiť:
štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

 • overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške, overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 • uchádzači, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viacinformácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky:http://minedu.sk časť uznávanie dokladovo vzdelaní).
 • Doklad (originál ústrižku poštovej poukážky) o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
 • Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2018/2019 termín na zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia a overenej kópie vysvedčenia 4. ročníka je do 11. júna 2019, v prípade nezaslania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.
 • V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu v danom študijnom programe podľa vyhlášky MZ SR č.364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
 • Uchádzač posiela okrem klasickej (ŠEVT) prihlášky na vysokú školu aj elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke https://abakus.ku.sk/prihlaska
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na bakalárske štúdium do 30. júna 2019.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku,
Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky sú rovnaké, ako pre študentov SR.
Ternín podania prihlášky na štúdium do 31. marca 2019.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Denná forma štúdia

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- dobrý zdravotný stav (podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory),
- bez prijímacej skúšky,
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej skúšky, výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).

2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
-   100 % - 81 %   výborne        1
-   80 % - 61 %     chválitebne   2
-   60 % - 41 %     dobre           3
-   menej ako 40 % dostatočné  4

3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).

5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Všeobecné informácie o prijímacom konaní: 
 • K prihláške je potrebné pripojiť:
  - štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
  - overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až  štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške,
  - overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
  - uchádzači, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní).
 • K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
 • Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2018/2019 termín na zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia a overenej kópie vysvedčenia 4. ročníka je do 11. júna 2019. Pre uchádzačov študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, je potrebné doniesť maturitné vysvedčenie alebo jeho overenú fotokópiu najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nezaslania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.
 • V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe.
 • Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj
  elektronickú prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU.
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese prijímacieho konania budú zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na bakalárske štúdium do 30. júna 2019.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku,
  Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.
  

Ak si uchádzač o štúdium na FZ KU  podáva len jednu prihlášku, môže sa prihlásiť len na jeden študijný program. Ak si podá viaceré prihlášky, na viaceré študijné programy, za každú musí platiť osobitne. Na fakulte nie je možné študovať viaceré študijné programy súčasne.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo:
- neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium,
- neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných dôvodov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Kaman – peter.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.01.2019 12:42

Upozorniť na neaktuálne údaje