Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Absolventi učiteľských študijných odborov sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušných študijných odboroch. Absolvent má pohľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Svoje odborné zručnosti a vedomosti,  ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu v škole aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Absolvent 1. stupňa študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov dokáže chápať a interpretovať koncept inštitucionalizovaného socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, vysvetliť organizačné charakteristiky školského systému, ako aj inštitucionálne pravidlá školy, interpretovať špecifiká psychického vývinu dieťaťa, žiaka 2. stupňa ZŠ a SŠ, analyzovať ich z hľadiska determinácie edukačného procesu a aplikovať adekvátne edukačné postupy a stratégie s ohľadom na vývinové osobitosti uvedených období. Ďalej dokáže analyzovať a pojmovo uchopiť všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické vlastnosti výučby v školskej triede, dokáže sa orientovať v školských predpisoch a školskej legislatíve, plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov (11-18 ročných vrátane mimoškolských činností). Využíva IKT vo vzdelávaní, analyzuje princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní a je schopný aplikovať ich  pri plánovaní kurikula vyučovacej jednotky. Dokáže navrhnúť projekt vyučovacej jednotky, prezentovať ho pred širšou verejnosťou a obhájiť svoje stanoviská a prejaviť jazykovú kultúru, samostatný postoj, schopnosť sebareflexie.

Absolvent ŠP Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií 1. stupňa získa teoretické a praktické poznatky v rámci rómskeho jazyka, literatúry a kultúry na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom štúdiu. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má náhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo rómskeho  jazyka, literatúry  a reálií je kvalifikovaný odborník ovládajúci rómsky spisovný jazyk slovom a písmom, ktorý disponuje rozsiahlymi znalosťami v oblasti rómskych reálií, jazyka, literatúry  a kultúry. Tieto znalosti je schopný uplatňovať v rozličných oblastiach spoločenskej činnosti, predovšetkým v edukačnej, kultúrnej, masmediálnej, edičnej, správnej a v hospodárskej sfére.

Absolvent 1. stupňa zvládne a pochopí podstatné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady z rómskeho jazykového a kultúrneho  areálu, vie použiť primerané teoretické poznatky v bežnej praxi. Ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej predmetovej špecializácie, najmä je však pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent študijného programu Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií 1. stupňa má základný teoreticko-metodologický prehľad v jednotlivých disciplínach rómskeho  jazyka, literatúry a kultúry. Základnou charakteristikou profilu absolventa je dobrá znalosť normy súčasnej spisovnej rómčiny vo všetkých jej systémoch a subsystémoch,  znalosť hovorovej podoby jazyka a schopnosť stanovenia vplyvu dialektov na jazykovú komunikáciu, schopnosť analyzovať jednotlivé jazykové javy v ich konfrontačnom a funkčnom rozmere. Profil predpokladá dobrú prípravu aj na tvorivú  prácu v oblasti rómskej kultúry. V literárnej oblasti nadobudol poznatky z pôvodnej rómskej literatúry, literatúry o Rómoch, získal vedomosti potrebné  na zhodnotenie  miesta rómskej literatúry medzi literatúrami ostatných slovanských národov, nadobudol schopnosť analýzy, hodnotenia, interpretácie a zaraďovania diel do historického vývinového kontextu podľa žánrovej a druhovej typológie.

Na základe absolvovania predmetov sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach; ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a vzdelávania človeka; pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v edukácii.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Učiteľstvo rómskeho  jazyka, literatúry a reálií 1. stupňa môžu pracovať ako pedagogickí asistenti v primárnej a sekundárnej edukácii (konverzácia a pod.), ako odborní zamestnanci v oblasti romistiky, v kultúrno-spoločenských organizáciách ako kultúrno-osvetoví alebo metodicko-odborní zamestnanci (národnostné združenia, národnostné periodiká, Dokumentačno-informačné centrum Rómov a pod.), v  masmédiách  (redakcie periodickej tlače, národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie) a v špecializovaných orgánoch štátnej správy ako špecialisti na národnostnú problematiku s akcentom na rómsku národnostnú menšinu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na všetky uvedené medziodborové študijné programy na 1. stupni v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Doplňujúce informácie

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a)      na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;
b)      uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;
c)      uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;
d)      poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevode je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska) prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom internet bankingu;
e)      uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle ústavu overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;
f)       uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;
g)      uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka strednej školy nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 5. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania!

Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín                                                  
Ústav rómskych štúdií
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Metodika spracovávania prijímacieho konania:

 

 

Výsledky štúdia za 3,5 alebo 4,5 roka                                                        
max. 12 bodov

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu za 3,5 alebo 4,5 roka              
max. 20 bodov

Absolvovanie typu strednej školy                                                                
max.   8 bodov

Nešpecifický prospech                                                                                 
max. 10 bodov

Spolu                                                                                                            
max. 50 bodov

Celkové výsledky stredoškolského štúdia sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

prospech

body

1,00 – 1,1

12

1,11 – 1,2

11

1,21 – 1,3

10

1,31 – 1,4

9

1,41 – 1,5

8

1,51 – 1,6

7

1,61 – 1,7

6

1,71 – 1,8

5

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,0

3

2,01 – 2,1

2

2,11 – 2,2

1

2,21 – 5,0

0

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

prospech

body

1,00 – 1,1

20

1,11 – 1,2

19

1,21 – 1,3

18

1,31 – 1,4

17

1,41 – 1,5

16

1,51 – 1,6

14

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

10

1,81 – 1,9

8

1,91 – 2,0

6

2,01 – 2,1

4

2,11 – 2,2

2

2,21 – 5,0

0

 

Absolvovanie typu strednej školy - body sa prideľujú za typ absolvovanej strednej školy.

typ strednej školy

body

gymnázium, konzervatórium

8

stredná odborná škola

0

 

Nešpecifický prospech - body sa prideľujú za aktivity relevantné vo vzťahu k danému študijnému programu: napr. účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, ukončenie min. 1. stupňa ZUŠ, publikačná činnosť a umelecká

činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady. Za nešpecifický prospech môže uchádzač získať max. 10 bodov.

Absolvovanie – neabsolvovanie požadovaných predmetov sa hodnotí mínusovými bodmi vo vzťahu k danému študijnému programu a to za 1. – 3. ročník (štvorročné štúdium), resp. za 1. – 4. ročník (päťročné štúdium).

Počet neabsolvovaných predmetov

body

Absolvované všetky požadované predmety

0

Neabsolvovaný 1 rok z požadovaných predmetov

-3

Neabsolvované 2 roky z požadovaných predmetov

-6

Neabsolvované 3 roky z požadovaných predmetov

-9

Neabsolvované 4 roky z požadovaných predmetov

-12

 

 

 

 Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503 
Variabilný symbol:    184202 
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

 

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje