Psychológia

Študijný program Psychológia (1.stupeň) poskytuje absolventom vedomosti, zručnosti a spôsobilosti z oblasti rôznych psychologických disciplín, ale aj základy ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia (vybrané oblasti sociálnych, humanitných a behaviorálnych vied). Umožňuje tiež nadobudnúť základné poznatky a zručnosti z aplikovaných psychologických disciplín a prípravu v základných špecializáciách . Študent zároveň získa základy používania psychologických metód v rôznych oblastiach psychologickej praxe a prípravu pre psychologický výskum. Študijný program je ukončený štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ v akademickom roku 2021/2022

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program "Psychológia", ktorý je zaradený do študijného odboru Psychológia, je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formouPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní požiadať príslušný krajský školský úrad o nostrifikáciu dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami – Fakulta psychológie | Paneurópska VŠĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    07.11.2022 - 28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2290 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje