Psychológia

Bakalárske štúdium psychológie je zamerané prevažne na všeobecné psychologické disciplíny a základy podporných odborov. Štúdium sa koncentruje na získanie elementárnych psychologických poznatkov a spôsobilostí. Absolvent bakalárskeho štúdia získa ucelený súhrn vedomostí zodpovedajúcich súčasným poznatkom psychologických vied a stavu psychologickej praxe. Nadobudnuté znalosti ho oprávňujú pokračovať v štúdiu druhého stupňa odboru, príbuzného odboru alebo mu umožňujú aplikovať tieto poznatky v rozličných oblastiach spoločenského života, v oblasti sociálnej, vo verejnej správe, sociálno-charitatívnej, personálnom manažmente, oblasti školstva a i. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty psychologickej praxe a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Bakalárske štúdium psychológie je koncipované v tradícií zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov psychológie ako modernej vedy, vedie študentov k postupnej identifikácii s poslaním psychológa ako predstaviteľa ľuďom pomáhajúcej profesie a navyše jeho absolvent má príležitosť študovať psychológiu na báze kresťanskej orientácie.Uplatnenie absolventov

Hlavná oblasť uplatnenia absolventa bakalárskeho študijného programu psychológia je v pozícii asistenta psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života. Rovnako nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu. Absolvent môže pokračovať aj v magisterskom štúdiu daného alebo príbuzného študijného programu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-          získanie úplného  stredného vzdelania alebo úplného stredného    

           odborného      

           vzdelania

-          záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity

-          úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:

a)  z písomného testu zameraného na identifikáciu vedomostných predpokladov na štúdium z biológie človeka, základov psychológie, všeobecnej inteligencie a tvorivosti a znalosti anglického jazyka. Maximálny počet bodov je 100. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie písomného testu je 50.

Úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou pre postup do ďalšej časti prijímacej skúšky.

b) z osobného pohovoru zameraného na zisťovanie všeobecného (spoločenského a kultúrneho) rozhľadu a identifikáciu osobnostných a motivačných predpokladov pre štúdium. Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie ústneho pohovoru je 15.

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyPodmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

-        potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

–       v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR)

-        v prípade študijných programov vyžadujúcich dokladovanie úrovne ovládania slovenského jazyka  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (minimálne B2) predloženie certifikátu.

Prihláška (či už klasická alebo vytlačená elektronická) sa zasiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30.augusta 2019.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk).Forma prijímacej skúšky

prijímacia skúška - písomný test, osobný pohovor • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 23.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 31.05.2019 12:59

Upozorniť na neaktuálne údaje