Psychológia

Štúdium psychológie je koncipované ako jednoodborové, bakalárske a magisterské štúdium v trvaní troch, respektíve dvoch rokov (denná forma štúdia). Okrem toho aktuálne poskytuje katedra možnosť doktorandského štúdia v odbore klinická psychológia a zabezpečuje aj rigorózne konania. Absolventi magisterského štúdia majú tiež možnosť prihlásiť sa na špecializačné štúdium v oblasti klinickej psychológie, čo je nevyhnutným predpokladom pre vykonávanie zákonom regulovaného povolania psychológ.

ČO SA POČAS ŠTÚDIA NAUČÍTE:

Bakalárske štúdium psychológie je vstupom do zaujímavej oblasti poznávania ľudskej psychiky, pochopenia správania človeka v bežných každodenných situáciách ako aj v situáciách konfliktov, osobných aj spoločenských kríz a v zmenených stavoch v dôsledku choroby. Počas štúdia sa oboznámite so základnými vednými oblasťami psychológie, ktoré vám poskytnú znalosti o procesoch vnímania, zapamätávania, usudzovania, získate pohľad na zmeny ktoré prebiehajú v rámci vývinu od narodenia po starobu, budete sa zaoberať pochopením vzťahov medzi jedincom a spoločnosťou, správaním sa jedinca v rámci rôznych sociálnych skupín a kultúr ako aj správaním sa na pracovisku. Zaujíma vás odpoveď na otázku prečo sa človek správa určitým spôsobom a či sa osobnosť človeka mení pod vplyvom životných situácií? Aj odpovede na tieto otázky vám poskytne štúdium psychológie.

Počas štúdia budete mať možnosť naučiť sa argumentovať na základe vedecky overených poznatkov, kriticky pristupovať k poskytovaným informáciám, budete vedieť odlíšiť seriózne odborné texty od plagiátov a overené teórie od teórií bez vedeckého základu. V rámci bakalárskej práce sa naučíte formulovať vlastné výskumné otázky a hypotézy a realizovať vlastný výskum.

V rámci štúdia kladieme dôraz na znalosť cudzích jazykov a potrebu študovať odbornú literatúru predovšetkým v anglickom jazyku. To vám umožní sledovať prednášky zahraničných odborníkov, používať prestížne zahraničné vedecké databázy a tiež budete mať možnosť stráviť časť štúdia v zahraničí v rámci výmenných pobytov Erasmus.

Po skončená bakalárskeho stupňa štúdia sa môžete rozhodnúť, či si chcete svoje vedomosti a praktické schopnosti ďalej prehlbovať a pokračovať v magisterskom stupni štúdia, ktoré z vás urobí skutočných psychológov. Na magisterskom stupni štúdia majú študenti väčšiu možnosť voľného výberu predmetov z oblasti poradenskej psychológie, pracovnej psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie a psychoterapie. Zároveň si študenti vyšších ročníkov prehlbujú aj svoje vedecko-výskumné zručnosti.

PREPOJENIE NA PRAX:

Kontakt so psychologickou praxou je integrálnou súčasťou štúdia psychológie. Realizuje sa jednak formou povinných praxí študentov na vybraných psychologických pracoviskách, ale tiež aj participáciou odborníkov z praxe na vyučovaní niektorých predmetov.

VEDA A VÝSKUM NA KATEDRE:

Katedra psychológie je dynamické pracovisko s výrazným zameraním na interdisciplinárny vedecký výskum. Na katedre sa riešia rôzne atraktívne projekty APVV, VEGA a iné s osobitým zameraním na klinickú psychológiu, biopsychológiu, pracovnú psychológiu či školskú psychológiu. Katedra disponuje kvalitnou prístrojovou technikou a má vybudované laboratórium psychofyziológie a laboratórium obmedzenej vonkajšej stimulácie. Spolu s Psychiatrickou klinikou LF UK spolupracujeme v Centre výskumu psychických porúch UK. Výsledky vedeckého bádania sú prezentované v kvalitných vedeckých časopisoch, na konferenciách či na popularizačných akciách.Uplatnenie absolventov

Študenti, ktorí sa rozhodli nepokračovať v magisterskom štúdiu psychológie nachádzajú svoje uplatnenie v praxi tam, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Jedná sa napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde sa absolventi môžu uplatniť v práci s rôznymi sociálne znevýhodnenými skupinami, v oblasti verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania. Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, napr. na rôznych pozíciách v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa nemôžu uplatniť v profesii "psychológ".

Študenti, ktorí absolvujú magisterský stupeň štúdia získavajú ucelený súhrn poznatkov a zručností, ktoré im umožňujú široké uplatnenie v profesii psychológa v rámci rozličných profesných psychologických zameraní (napr. školský, poradenský, klinický, pracovný psychológ).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

JE ŠTÚDIUM PSYCHOLÓGIE VHODNÉ PRE VÁS?

Štúdium psychológie predstavuje pomerne široký záber a opiera sa o poznatky jednak z prírodovedných disciplín (biológia, neurovedy, matematika) ako aj humanitných vied (filozofia, sociológia). Psychológia sa zakladá na vedecky overených poznatkoch, nie na ezoterických a iných nevedeckých predstavách vysvetľujúcich ľudské správanie. Aby ste sa uistili, že vaša voľba štúdia je správna, skúste si odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Zaujímate sa o vedecky overené výskumy ľudského správania, sú pre vás príťažlivé diskusie vedcov a ľudí pracujúcich v oblasti spoločenských vied?
 • Viete dobre slovne vyjadriť svoje myšlienky, nemáte problém prezentovať svoje postoje a názory?
 • Viete jasne formulovať svoje myšlienky v písomnom prejave?
 • Rady sa zapájate do diskusií na rôzne aktuálne témy?
 • Viete čítať a komunikovať v cudzom jazyku?
 • Naháňa vám matematická štatistika strach?

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Odporúčaná literatúra:

Košč, M., Základy psychológie. Bratislava 2009.
Gajdošová, E. a kol., Prehľad psychológie: Výber psychologických disciplín. Bratislava 2009.
Kern, H., Mehl, Ch., Nolz, H., Peter, M. Přehled psychologie. Praha 2015.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program psychológia prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2023 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje