Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť sa môže podieľať na vypracovaní legislatívnych noriem s dôrazom na legislatívu krízového riadenia; môže pôsobiť pri tvorbe dokumentačnej a údajovej základne a pri tvorbe špecifických informačných systémov na riadenie a automatizované plánovanie relevantnej problematiky, prípadne sa podieľať na výchove riadiacich pracovníkov pôsobiacich v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu, prípadnú publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí: - písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium) - z ústneho pohovoru pre komisiou.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch.Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je predpísané MŠVVaŠ SR: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na internete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/. Termín podania prihlášky je najneskôr do 31.5.2020 na dekanát Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu DF, č. dverí A003.  Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením (a teda nemusí byť vypísaná tabuľka na 2. strane tlačiva prihlášky) · životopis · zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Forma prijímacej skúšky

Osobný pohovor - v pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie – podľa zvolenej témy. Okruhy otázok k jednotlivým skúšaným predmetom budú zaslané uchádzačom o štúdium po uzavretí prijímania prihlášok spolu s pozvánkou na prijímacie pohovory.Testy

Písomný test zo svetového jazyka.  • Deň otvorených dverí

    28.01.2020

  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.07.2020 - 02.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
Variabilný symbol: 81200003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2019 09:04

Upozorniť na neaktuálne údaje