Progresívne materiály a technológie

Absolvent je schopný ovládať postupy a riešenie pri hodnotení mechanických a technologických vlastností materiálov a pracovať s prístrojmi, používanými pri jednotlivých skúškach, ako aj hodnotiť štruktúru progresívnych materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej techniky. Zároveň sú pripravení pracovať s prístrojmi, používanými pri defektoskopických skúškach. Absolvent je schopný prezentovať technické problémy a navrhnúť ich riešenia, pracovať ako člen vývojového tímu, dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológieUplatnenie absolventov

Absolvent môže udržiavať kontakt so súčasným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste využívaním medzinárodnej spolupráce inkorporovanú medzinárodnými zmluvami o výmene študentov a učiteľov v oblasti Materials Science and Engineering, a to: Toyama University (Japonsko), Politecnico di Torino (Taliansko), Changzhu University (Čína), Hanoi University of Technology (Vietnam) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Česko). Absolvent je pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.Forma prijímacej skúšky

-bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácieTU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:16

Upozorniť na neaktuálne údaje