Sociálna práca

Absolvent sociálnej práce magisterského stupňa je pripravený efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu, vo viacerých oblastiach sociálnej práce, ako je: terénna sociálna práca (napr. streetwork) a v oblasti rezidenciálnej sociálnej práce, dokáže identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa, vie udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne a riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Absolvent má možnosť uplatniť sa v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú náročné na tvorivosť, manažérsku múdrosť a celkovú operatívnosť.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia sociálnej práce je schopný na základe získaných vedomostí rozhodovať, prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivíduá, rodiny alebo skupiny, spolu s nimi, identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú predchádzajúcu konzultáciu s ostatným personálom, pôsobiť v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie, uskutočňovať rozhodnutia v spolupráci s inštitúciami alebo odborníkmi, pokiaľ je to potrebné. Absolvent je schopný zaznamenávať si dôkladne a sústavne svoju prácu, presadzovať politiku inštitúcie a zároveň zohľadňovať dôvernosť a osobný prístup jedinca, spracovávať a prezentovať správy, organizovať, robiť časový rozvrh a monitorovať prácu, získavať informácie s využitím dostupných a všeobecne akceptovaných foriem. Na základe získaných skúseností a zručností je absolvent schopný vyhľadávať a určovať typy poskytovaných služieb, ovplyvňovať rozvoj služieb, poznať význam a tvorivo zužitkovať zdroje, ktoré poskytujú zariadenia alebo inštitúcie v sociálnej sfére.

Absolvent odboru sociálna práca v magisterskom stupni štúdia na základe získaných vedomostí vie aplikovať základné poznatky z psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických, politologických a právnych vied pri riešení sociálnych problémov, kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom bude vedieť preukázať efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov. Absolvent odboru sociálna práca na základe získaných praktických zručností je schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, vie realizovať zložité riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Taktiež získané praktické schopnosti a zručnosti mu umožnia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvo- druho- a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, e-mail:ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe výsledkov bakalárskeho štúdia.Forma prijímacej skúšky

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača


 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje