Sociálna práca

Uplatnenie absolventov

Absolvent sociálnej práce bakalárskeho stupňa má základné znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť a disponuje znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre sociálnu prácu. Absolvent má znalosť o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na súčasné sociálne problémy, zároveň dokáže navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať formy a metódy sociálnej práce.

Absolvent sociálnej práce bakalárskeho stupňa je kompetentný pracovať ako: terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými odkázanými na cudziu pomoc, poradenský pracovník základného poradenstva pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu, špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po ústavy azylového typu, slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám. Absolvent získa schopnosť pracovať v sociálnoprávnej oblasti, v organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, bezdomovcov, v oblasti rekvalifikácie a pod.) a taktiež sa vie ako člen podieľať na príprave sociálneho výskumu, príp. projektového tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery sociálnych problémov, organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie, udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, sledovať legislatívne zmeny v oblasti práce, rodiny a sociálnych vecí a aplikovať ich vo svojej práci.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • úplné stredné vzdelanie s maturitou
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje