Etnológia a kultúrna antropológia

Magisterský program etnológia a kultúrna antropológia nadväzuje na bakalárske štúdium etnológie. Etnológia spoločne s kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje kultúrne a sociálne prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti či spoločenstva.

Kultúrna antropológia je celostná interdisciplinárna veda – pri vysvetľovaní rôznorodosti ľudských kultúr prepája poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Hľadá odpovede na otázky vzniku a vývoja ľudskej kultúry a komunikácie, socializácie, rôznorodosti sociálnych štruktúr, či identity skupín. Interpretuje otázky rasy, etnicity, rodu a prejavov moci, povahu náboženských, ekonomických aj politických javov a vzťahov. Vysvetľuje napríklad jestvovanie rituálov a presvedčení o usporiadaní sveta, či prejavy materiálnej kultúry a folklóru.

V minulých storočiach boli doménou antropológie neindustriálne a mimoeurópske spoločnosti. Európska etnológia sa v 19. storočí sústredila na štúdium vlastných národných kultúr. V súčasnosti sa antropológia a etnológia vymedzujú viac teoretickými prístupmi a metódami práce, než predmetom štúdia, ktorým je človek, ľudská kultúra a spoločnosť kdekoľvek na svete.

Výskumná práca etnológa a antropológa spočíva v terénnom výskume: prevažne prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov sa snaží porozumieť danej kultúre, v danom čase a priestore. Okrem toho sa opiera o historické a archívne pramene ako aj kontextuálne informácie z médií rôzneho druhu. Kultúrna antropológia je aj porovnávacia disciplína. Na rozdiel od sociológie, pre etnológiu a antropológiu sú kvantitatívne výskumné metódy doplnkové. Základnou metódou práce je spravidla dlhodobý kvalitatívny terénny výskum.

Vďaka výskumu danej komunity etnológ zisťuje identitu členov rôznych komunít, napr. dedinskej, mestskej, firemnej, cechovej, mládežníckej a i. Pochopením inakosti danej skupiny môže kultúrna antropológia pomôcť predchádzať etnocentrických a nepriateľských prejavov, ako aj navrhovať, akými spôsobmi je možné dospieť ku kultúrnej dohode.

Štúdium kultúrnej antropológie na FiF UK je jednoodborové. Nadväzuje na 6-semestrové bakalárske štúdium etnológie, trvá štyri semestre, počas ktorých si študenti prehĺbia získané poznatky a obohatia ich poznatkami z kultúrnej antropológie.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia etnológie a kultúrnej antropológie získa aprobáciu pre prácu vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v múzeách, osvetových pracoviskách, na pracoviskách zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu, v redakciách a masmédiách a na všetkých pracoviskách vyžadujúcich humanitné vzdelanie.

Etnológovia, ako aj kultúrni antropológovia sa uplatňujú ako zamestnanci vedeckých inštitúcií,  verejného (ziskového aj neziskového)  sektora, pri šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori,  projektoví manažéri, ale aj ako facilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.

Uplatňujú ako zamestnanci vedeckých inštitúcií, verejného (ziskového aj neziskového) sektora, pri šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, projektoví manažéri, ale aj ako facilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2017

  • Konanie prijímacej skúšky

    20.06.2017 - 20.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2017 17:09

Upozorniť na neaktuálne údaje