Profesionálny pilot

Uplatnenie absolventov

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác.

Cieľom štúdia je poskytnúť absolventom štúdia rozsahom aj obsahom požadovanú teoretickú prípravu tak, aby súčasne s teoretickým štúdiom mohol študent vykonávať praktický letecký výcvik v zmluvnej výcvikovej organizácii (ATO) až do úrovne nevyhnutnej odbornej spôsobilosti, ktorá ho oprávňuje vykonávať funkciu druhého pilota na lietadlách v obchodnej leteckej doprave a získať licenciu obchodného pilota (CPL) s kvalifikáciou pre lietanie podľa prístrojov (IR).

Po dokončení príslušného leteckého výcviku musí študent vykonať teoretickú a praktickú skúšku pre získanie licencie (CPL) a skúšku prístrojovej kvalifikácie (IR) na vhodnom type lietadla v súlade s predpisom PART-FCL na Dopravnom úrade SR.

Teoretická príprava absolventov tohto študijného programu musí byť v súlade s korpusom vedomostí študijného odboru 5.9.59 Doprava.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Všetky informácie o ponúkaných študijných programoch, o priebehu prijímacieho konania a podmienkach prijatia na štúdium nájdete na internetovej stránke www.tuke.sk/lf - pre uchádzačov, alebo na Študijnom referáte Leteckej fakulty. Prijímacie konanie na štúdium na Leteckej fakulte prebieha v zmysle zásad uvedených v Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach (Príloha 1 k Štatútu TUKE).

Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční pre každý študijný program osobitne, výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole a ich bodového umiestnenia v rebríčku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium. Zvýhodnení budú absolventi strednej školy, ktorí maturovali z matematiky.

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Profesionálny pilotPodmienkou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.8.2017 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch
(pozor na dlhšie objednávacie termíny):
http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/
Súčasťou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna
požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel
PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik
(aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty alebo v schválených výcvikových organizáciách (ATO). Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.

Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa na jednej prihláške prihlásuje na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program. Overenie kópií požadovaných dokladov je možné urobiť bezplatne na Študijnom referáte LF TUKE (po predložení originálov dokumentov a ich kópií). Neúplne vyplnené alebo neskoro podané prihlášky na štúdium nebudú prijaté. Osobné údaje na prihláške musia byť úplné a pravdivé, čo potvrdzuje uchádzač svojim podpisom. Pravdivosť a úplnosť údajov o dosiahnutých študijných výsledkoch na strednej škole a vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou (2. strana prihlášky). Maturanti v školskom roku 2016/2017 zašlú/doručia úradne overené kópie vysvedčenia za posledný ročník a maturitného vysvedčenia dodatočne - ihneď po ich získaní.
Súčasťou prihlášky musia byť:
•    úradne overené kópie vysvedčení za všetky ročníky a maturitného vysvedčenia
•    životopis (podpísaný uchádzačom),
•    doklad o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia (nalepiť na 3. stranu prihlášky).

Podanie elektronickej prihlášky, priebeh prijímacieho konania a informácie o jeho výsledkoch sa uskutočňujú cez akademický informačný systém MAIS: https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Každému uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a ďalšie informácie o zápise na štúdium. Každému uchádzačovi, ktorý nebude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí so zdôvodnením a poučením o možnom ďalšom konaní.
V zmysle §58, ods. 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    09.06.2017

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    11.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Radoslav Šulej, PhD. – radoslav.sulej@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.05.2017 16:59

Upozorniť na neaktuálne údaje