Priemyselné inžinierstvo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška má dve časti, test z cudzieho jazyka a odborná časť. Z cudzieho jazyka, ktorý bude v prihláške uvedený ako prvý v poradí, bude vykonaná jazyková časť prijímacej skúšky. Odborná časť prijímacieho konania bude realizovaná na príslušnej katedre.

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ak. r. 2019/2020 je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške na strane 2 pod tabuľkou „Výpis výsledkov ...“ je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné doručiť na Študijné oddelenie fakulty, resp. poslať poštou.Doplňujúce informácie

Uchádzač o doktorandské štúdium prezentuje tému, na ktorú sa prihlásil, v POWER POINTePodmienky pre zahraničných študentov

štúdium študijného programu v dennej forme výlučne v inom ako štátnom jazyku (§ 92 ods. 8 zákona) alebo jazyku národnostnej menšiny (§ 92 ods. 9 zákona) je spoplatnené výškou 7000 €Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: http://web.tuke.sk/AC/indexbbc.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác


Forma prijímacej skúšky

ústnaTesty

cudzí jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  21.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.07.2019 - 03.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie je 40, 00 EUR (papierová prihláška)

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 9,

042 00 Košice

Tel: 055/602 2444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2019 22:33

Upozorniť na neaktuálne údaje