Priemyselná elektrotechnika

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa doktorandského štúdia, v študijnom programe priemyselná elektrotechnika, nadväzuje na profil absolventa študijného programu priemyselná elektrotechnika (2. stupeň) vodbore elektrotechnika so zameraním na ďalšie prehĺbenie teoretických vedomosti vo vymedzenej oblasti vedeckého výskumu. Profil doktoranda sa formuje výberom témy riešenej práce, ktorá je súčasťou vedeckovýskumných úloh školiaceho pracoviska aspolukooperujúcich pracovísk zoblasti výskumu apraxe. Profil doktoranda dotvára kritická analýza aktuálneho stavu riešenej problematiky, aktívne využívanie informačných a komunikačných technológii, automatizovaného riadenia avyhodnocovania experimentálnych metód výskumu. Absolvent je schopný ovládať metodiky aprístrojové vybavenie vybraných analytických zariadení používaných velektrotechnickom výskume avpríbuzných odboroch. Je schopný analyzovať, modelovať, navrhovať apoužiť vpraxi súčasti priemyselných systémov využívajúcich elektromagnetické, magnetické, elektrodynamické alebo elektrostatické javy. Analyzovať činnosť a aplikovať moderné lineárne a nelineárne elektrické obvody.Absolvent študijného programu si osvojí metódy a zásady vedeckej práce, dokáže vedecky formulovať a nachádzať riešenia problémov, uvedomuje si a zohľadňuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce, technické a environmentálne aspekty nových materiálova technológií, ako aj väzbu výskum -vývoj -výroba -použitie -recyklácia, dokáže výsledky svojej vedeckej práce prezentovať ústnou aj písomnou formou a novými elektronickými prostriedkami, je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať so zahraničím a využívať svetovú odbornú literatúru.Cieľom doktorandského štúdia je vychovať odborníka, ktorý bude mať také komplexné vedomosti, že bude schopný obohatiť nielen vedu ale aj spoločenskú a priemyselnú prax.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyPodmienky pre zahraničných študentov

Znalosť anglického jazyka (English language)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForma prijímacej skúšky

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 13.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 11.04.2018 20:52

Upozorniť na neaktuálne údaje